มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถามที่พบบ่อย

การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์
นักศึกษาส่วนภูมิภาค

ข้อแนะนำการลงทะเบียนเรียน

          ๑.  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามคู่มือการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค ประจำภาคการศึกษาอื่นๆ

          ๒.  กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นกระบวนวิชาตามหลักสูตรของคณะที่สมัครเข้าศึกษา  โดยจะต้องดูวันเวลาสอบอย่าให้ซ้ำซ้อน(รหัสวิชาต้องเป็น ๗ หลัก)

          ๓.  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต ในกรณีขอจบการศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๓๐ หน่วยกิต  และถ้ามีกระบวนวิชาที่วันและเวลาสอบตรงกัน ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบซ้ำซ้อน โดยไม่ต้องเขียนคำร้อง

          ๔.  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ณ สาขาวิทยบริการฯมีเอกสาร ดังนี้
                   ๔.๑  สมุดลงทะเบียนเรียน (มร.๓๖)
                   ๔.๒  แถบรหัสกระบวนวิชา (มร.๓๗)

                   ๔.๓  บัตรประจำตัวนักศึกษา

          ๕.  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ มีเอกสารดังนี้
                   ๕.๑  แบบลงทะเบียนเรียน(มร.๓๔)ส่วนภูมิภาค กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนทั้ง ๒ หน้า และติดแถบรหัสกระบวนวิชา(Barcode) ที่ลงทะเบียนเรียนลงในช่องที่กำหนด ระบุจำนวนหน่วยกิตทุกกระบวนวิชา
                   ๕.๒ ไปรษณีย์ธนานัติจำนวนเงินค่าลงทะเบียนครบถ้วน หากชำระไม่ครบจะถูกตัดกระบวนวิชาสุดท้ายไปตามลำดับ

                   ๕.๓  ซองเปล่าติดแสตมป์ “จ่าหน้าซองถึงตัวนักศึกษาเอง” ให้ละเอียดชัดเจน สำหรับส่งใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา

          ๖.  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET ให้อ่านรายละเอียดวิธีการลงทะเบียนทางเว็บไซต์  www.iregis.ru.ac.th 

          

 

 

 

การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์
นักศึกษาส่วนกลาง

๑. ข้อแนะนำการลงทะเบียนเรียน

          ๑.๑  เขียนชื่อ – สกุล และรหัสประจำตัวนักศึกษาลงใน ม.ร.๓๔ ให้ถูกต้องชัดเจน

          ๑.๒  กรณีขอจบการศึกษา ให้กาเครื่องหมาย X ในช่องขอจบการศึกษาในภาคนี้ ซึ่งลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๓๐ หน่วยกิตในภาคปกติ และไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน หากมีกระบวนวิชาสอบวันและเวลาเดียวกัน จะต้องไปแจ้งขอสอบซ้ำซ้อนที่คณะ

          ๑.๓  กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ให้เลือกตามหลักสูตรของคณะ และมหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการเรียนการสอนในภาคนั้นๆ พร้อมตรวจสอบวันและเวลาสอบไล่ อย่าให้ซ้ำซ้อนกัน (ดูจาก ม.ร.๓๐ ประจำภาค)

          ๑.๔  ภาคปกติ (ภาค ๑, ภาค ๒) ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อน ลงได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต

          ๑.๕  ให้ติดแถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนลงในช่องที่กำหนด และระบุจำนวนหน่วยกิตให้ครบทุกกระบวนวิชา

          ๑.๖  นักศึกษาจะต้องชำระเงินให้ถูกต้องครบถ้วน หากชำระเงินไม่ครบ มหาวิทยาลัยจะตัดกระบวนวิชาสุดท้ายตามลำดับ  หรือไม่ลงทะเบียนเรียนให้

          ๑.๗  นักศึกษาจะต้องเขียนที่อยู่ปัจจุบัน และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการติดต่อเมื่อมีปัญหาการลงทะเบียนเรียน

          ๑.๘  ต้องดำเนินการลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดในปฏิทินการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษาเท่านั้น

          ๑.๙  สอบซ่อม ไม่มีการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ จะต้องดำเนินการด้วยตนเอง (หรือตัวแทน) ที่มหาวิทยาลัย ในช่วงเวลาตามประกาศปฏิทินการศึกษา ที่อาคารเวียงคำ (VKB101) เท่านั้น

๒.  เอกสารลงทะเบียนเรียน

          ๒.๑  แบบลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ส่วนกลาง (ม.ร.๓๔) กรอกข้อความสมบูรณ์และถูกต้อง พร้อมรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน

          ๒.๒  การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน สั่งจ่ายเป็นไปรษณีย์ธณานัติ ชื่อผู้รับเงิน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อรับเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์รามคำแหง ๑๐๒๔๑

                      ๒.๒.๑  ภาค ๑ และ ภาค ๒  ต้องชำระเงินดังนี้
                      - ค่าหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิต X ๒๕ บาท

                    ( Pre-Degree จำนวนหน่วยกิต X ๕๐ บาท)

                       - ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
                      ผู้เข้าเป็นนักศึกษาตั้งแต่ ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ภาคละ ๕๐๐ บาท

                      ผู้เข้าเป็นนักศึกษาก่อน ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาคละ ๓๐๐ บาท

                      ๒.๒.๒ ภาคฤดูร้อน ต้องชำระดังนี้

                      - ค่าหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิต X ๒๕ บาท

                      ( Pre-Degree จำนวนหน่วยกิต X ๕๐ บาท)

                       - ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
                       ผู้เข้าเป็นนักศึกษาตั้งแต่ ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ภาคละ ๓๐๐ บาท
                       ผู้เข้าเป็นนักศึกษาก่อน ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาคละ ๒๐๐ บาท

          **กรณีนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติก่อนหน้านี้ ต้องชำระค่ารักษาสถานภาพภาคละ ๓๐๐ บาท

          ๒.๓  ซองเปล่าติดแสตมป์ ๓ บาท จ่าหน้าซองถึงนักศึกษาเอง โดยระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ให้ชุดเจน สำหรับส่งใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษา

 

          *** นำเอกสารทั้ง ๓ อย่าง ตามข้อ ๒ ใส่ซองจดหมายขนาก C5 (๑๖๒x๒๒๙ มม.) ติดแสตมป์ ๓ บาท จ่าหน้าซองถึง

                   ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
                   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                   ตู้ ปณ. ๑๐๒๘  ปณฝ.รามคำแหง
                   กรุงเทพฯ  ๑๐๒๔๐

 

 

 

 

 

 

การขอสอบซ้ำซ้อน (ส่วนกลาง) มีหลักเกณฑ์อย่างไร

นักศึกษาจะต้องปฏิบัติการขอสอบซ้ำซ้อนต่อไปนี้
นักศึกษาที่ขอจบ จะขอสอบซ้ำซ้อนได้โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
๑. คุณสมบัติ
         
๑.๑  เป็นผู้ยื่นความจำนงขอจบโดยมีหน่วยกิตที่เหลือไม่เกิน ๓๐ หน่วยกิตในภาคปกติและไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน
          ๑.๒  กระบวนวิชาที่สอบซ้ำซ้อนต้องไม่เป็นวิชาที่เลือกกระบวนวิชาอื่นแทนได้

๒. การยื่นขอสอบซ้ำซ้อน
          ๒.๑  ให้นักศึกษาที่ขอจบดังกล่าว กรอกแบบฟอร์มขอสอบซ้ำซ้อนผ่านระบบ e-Servcie ตามกำหนดวันี่ระบุในปฏิทินการศึกษาของภาคการศึกษานั้นๆ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะเข้าสอบซ้ำซ้อนได้
          ๒.๒  หากนักศึกษาแจ้งข้อความเป็นเท็จ จะถือว่านักศึกษากระทำผิดวินัยมีโทษปรับตกทุกกระบวนวิชา และห้ามลงทะเบียนเรียนภาคปกติ

๓. การจัดสอบและแจกข้อสอบ
          ๓.๑  ให้แต่ละคณะที่นักศึกษาสังกัดดำเนินการจัดสอบซ้ำซ้อนเอง ตามวัน เวลา และการสอบมหาวิทยาลัยกำหนด โดยเพิ่มเวลาสอบของทุกคาบการสอบซ้ำซ้อน เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น
          ๓.๒   เมื่อเริ่มสอบให้แจกข้อสอบกระบวนวิชาแรกวิชาเดียว หลังจากการสอบผ่านพ้นไปแล้ว ๑ ชั่วโมง  ให้แจกข้อสอบกระบวนวิชาที่สองและกระบวนวิชาที่สาม (ถ้ามี)
          ๓.๓  เมื่อหมดเวลาการสอบของกระบวนวิชาแรก ให้กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคำตอบกระบวนวิชาแรกทันที
          ๓.๔   ให้แต่ละคนที่ดำเนินการสอบซ้ำซ้อน รับและส่งข้อสอบกระดาษคำตอบทุกกระบวนวิชาที่กรรมการรับส่งข้อสอบเพียงแห่งเดียว

 

*นักศึกษาส่วนภูมิภาค มีสิทธิ์เข้าสอบซ้ำซ้อนโดยอัตโนมัติในภาคการศึกษาที่ใช้สิทธิ์ลงทะเบียนกา(x)ขอจบการศึกษาไว้

การ Upgrade หรือ Regrade คืออะไร

      การ Upgrade หรือ Regrade หมายถึง การลงทะเบียนเรียนซ้ำกระบวนวิชาที่ได้ผลการสอบต่ำกว่า อักษรระดับคะแนน C และให้นับกระบวนวิชาที่สอบได้อักษรคะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียว หากผลการปรับระดับอักษรคะแนนเท่ากันทุกครั้ง เมื่อนักศึกษาแจ้งครบหลักสูตรก็จะใช้ผลการสอบที่ปรับครั้งสุดท้ายมาคิดคำนวณค่าเฉลี่ยเพียงครั้งเดียว

การรีเกรดทำอย่างไร

     ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใหม่ในวิชาที่ได้เกรด D หรือ D+ ในภาคการศึกษาใดๆก็ได้(ภาค 1, ภาค 2 หรือภาคฤดูร้อน) โดยเข้าเรียนและสอบในกระบวนวิชานั้นๆใหม่อีกครั้ง 

การนับการสิ้นสุดการรีเกรด

     การรีเกรดจะสิ้นสุดเมื่อมีผลสอบที่มีอีกษรระดับคะแนนตั้งแต่ C เป็นต้นไป หรือเมื่อนักศึกษาพึงพอใจเกรดนั้นแล้ว

การนับผลสอบและการคิดเกรดเฉลี่ยรวม

    กรณีที่มีวิชาที่มีการรีเกรด จะนำเกรดที่ดีที่สุดเพียงเกรดเดียวไปคิดเกรดเฉลี่ยรวมตอนจบการศึกษา

การบอกเลิก – บอกเพิ่ม หรือสับเปลี่ยนกระบวนวิชา
การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหงส่วนกลาง

นักศึกษาสามารถบอกเลิก – บอกเพิ่ม หรือสับเปลี่ยนกระบวนวิชาได้ในกรณีดังต่อไปนี้

๑. กรณีนักศึกษาสมัครใหม่

              ๑.๑ ลงทะเบียนผิดแผนกำหนดการศึกษา สามารถบอกเลิกกระบวนวิชาและสับเปลี่ยนเป็นกระบวนวิชาอื่นให้ถูกต้องได้
              ๑.๒ ลงทะเบียนซ้ำกับกระบวนวิชาที่เทียบโอนไว้สามารถบอกเลิก สับเปลี่ยนกระบวนวิชา หรือขอคืนเงินค่าหน่วยกิตได้
              ๑.๓ ขอลงทะเบียนกระบวนวิชาเพิ่มเติมได้ รวมแล้วไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต

๒. กรณีนักศึกษาเก่าลงทะเบียนซ้ำไว้ในภาคปกติ  (ภาค ๑, ภาค ๒ และภาคฤดูร้อน)
              ๒.๑ นักศึกษายังไม่จบการศึกษา ลงทะเบียนซ้ำไว้เพราะยังไม่ทราบผลสอบของภาคก่อน ต่อมารู้ว่าสอบผ่าน สามารถบอกเลิกกระบวนวิชาขอคืนเงินได้
              ๒.๒ นักศึกษาขอจบการศึกษา ลงทะเบียนซ้ำไว้ เพราะยังไม่ทราบผลสอบของภาคก่อน ต่อมารู้ว่าสอบผ่าน สามารถบอกเลิกกระบวนวิชาและขอคืนเงินค่าหน่วยกิตหรือขอสับเปลี่ยนเป็นกระบวนวิชาอื่นได้

๓. กรณีมหาวิทยาลัยงดบรรยาย   
           หลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว สามารถบอกเลิกสับเปลี่ยนกระบวนวิชาหรือขอคืนเงินค่าหน่วยกิตได้

๔. กรณีมหาวิทยาลัยประกาศเปิดสอนกระบวนวิชาเพิ่มเติม   
           หลังจากลงทะเบียนเรียนแล้ว สามารถบอกเพิ่มกระบวนวิชาได้ ทั้งนี้ หน่วยกิตรวมต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

. กรณีนักศึกษาจบการศึกษา
          ลงทะเบียนซ้ำไว้ เพราะยังไม่ทราบผลสอบของภาคก่อน ต่อมารู้ว่าผลสอบผ่านครบหลักสูตรชั้นปริญญาตรี สามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่ลงกันไว้ รวมทั้งค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและค่าบริการไม่ตรงวัน (ถ้ามี) ได้โดยมีหนังสือสำคัญรับรองปริญญาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว (ใบรับรองสภาฯ) ไปดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ

๖. กรณีนักศึกษาชำระเงินเกิน 
         ได้แก่ ค่าหน่วยกิตในการลงทะเบียนทางไปรษณีย์ หรือค่ารักษาสถานภาพ สามารถขอคืนเงินที่ชำระเกินได้

๗. นักศึกษาที่ได้ทุนการศึกษา 
        ซึ่งได้ชำระเงินลงทะเบียนไปแล้ว สามารถขอคืนเงินได้ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ

๘. กรณีนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่าลงทะเบียนเรียนผิดพลาด
         สามารถสับเปลี่ยนกระบวนวิชาและขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมได้ 1 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวันเวลาที่มหาวิทยาลัยมีประกาศในแต่ละภาคการศึกษา

๙. มหาวิทยาลัยไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนสอบซ่อมไม่ว่ากรณีใด ๆ

ดำเนินการบอกเลิก - บอกเพิ่มกระบวนวิชาได้ในเว็บไซต์ e-service  (ตามกำหนดการในปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา)
 

 

จะทำอย่างไรเมื่อวิชาที่ลงทะเบียนเรียนกันไว้สอบผ่าน

เพื่ออธิบายขอยกตัวอย่างคำถามดังนี้
คำถาม ลงทะเบียนเรียนกันไว้ในภาค  ๒/๒๕๖๐  แต่สอบผ่านภาค ๑/๒๕๖๐
คำตอบ  นักศึกษาเลือก กรณีที่ ๑ หรือ กรณีที่ ๒
          กรณีที่ ๑  ต้องการยกเลิกวิชาที่ลงทะเบียนเรียนกันไว้ และขอเงินคืน   ปฏิบัติดังนี้
                        ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบวิชาที่บอกเลิกในภาคเรียนนั้น
                       ขั้นตอน  ๑  ติดต่อฝ่ายทะเบียนคณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อยื่นคำร้องขอ
                      ใบรับรองเกรดวิชาที่สอบผ่าน
                       ขั้นตอน  ๒  หลักฐานการยื่นบอกเลิกวิชาที่สอบผ่านมี ๓ ฉบับได้แก่
                             - ใบรับรองเกรดวิชาที่สอบผ่าน
                             -บัตรประจำตัวนักศึกษา
                             -ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนของภาค ๒/๒๕๖๐ (ฉบับจริง)
                       ขั้นตอน  ๓  ยื่นหลักฐานทั้ง ๓ ฉบับ ได้ที่
                             - ขอรับแบบคำร้อง เพื่อบอกเลิกวิชา และขอเงินคืน
                                      ณ หน่วยบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา 
                                      อาคาร สวป. ชั้น ๖
                                      โทรศัพท์  ๐๒-๓๑๐-๘๖๒๖ 
                      ขั้นตอน ๔  นำแบบคำร้องจากขั้นตอน 3 เพื่อติดต่อขอเงินคืนวิชาที่สอบผ่าน
                                      ณ ตึกอธิการบดี กองคลัง ชั้น ๑
          หมายเหตุ         ถ้านักศึกษาได้มีการกากบาทขอจบในใบเสร็จลงทะเบียนเรียน นักศึกษาสามารถ
                             ยื่นขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชาได้ ก่อนการสอบของวิชาที่ถูกสับเปลี่ยน และเปลี่ยนได้
         

กรณีที่ ๒  ไม่ต้องการบอกเลิกวิชาที่สอบผ่านและไม่ต้องการขอเงินคืน
                        - ไม่ต้องดำเนินการใดๆทั้งสิ้น
                        - ไม่ต้องเข้าสอบวิชาที่สอบผ่านไปแล้ว
                        - กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนกันไว้ในภาค ๒/๒๕๖๐ จะไม่ส่งผลกระทบ
                          ใดๆต่อเกรดใน Transcript เมื่อสำเร็จการศึกษา
                        - ระบบจะเลือกกระบวนวิชาที่สอบผ่าน
                          สอบถามเรื่องเกรด อาคาร สวป. ชั้น ๑ ช่อง ๑ โทร. ๐๒-๓๑๐-๘๖๐๓

 

รวบรวมข้อมูลและแผยแพร่โดย : หน่วยแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ฝร. สวป. ม.ร.
ตุลาคม ๒๕๖๐

ลงทะเบียนเรียนผิดวิชาจะทำอย่างไร

ขอสับเปลี่ยน และเพิ่มวิชาได้ แต่ต้องเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
นักศึกษาที่ไม่ได้ขอจบการศึกษา
           มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดวัน/เดือน/ปี เพื่อสับเปลี่ยน และเพิ่มวิชา

          รหัส59...... ลงไป
          - ภาคปกติ (ภาค ๑ หรือ ภาค ๒) ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต
          - ภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต

         รหัส 60......เป็นต้นไป

         - ภาคปกติ (ภาค ๑ หรือ ภาค ๒) ลงทะเบียนเรียนได้ต้งแต่ 9 หน่วยกิตจนถึง 22 หน่วยกิต
          - ภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

นักศึกษาที่กากบาทขอจบการศึกษา
          สับเปลี่ยน และเพิ่มวิชาก่อนวันสอบวิชานั้น ๆ ที่ต้องการบอกเลิก บอกเพิ่ม
          - ภาคปกติ(ภาค ๑ และ ภาค ๒) ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคละ ๓๐ หน่วยกิต
          - ภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิต

นักศึกษาเรียนภาคสุดท้าย ครบ ๘ ปีการศึกษา (นับจากปีที่สมัครเรียน)
          สับเปลี่ยน และเพิ่มวิชา
          - ภาคปกติ(ภาค ๑ และ ภาค ๒) ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคละ ๓๖ หน่วยกิต
          - ภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต

หลักฐานสับเปลี่ยน หรือเพิ่มวิชาต้องใช้เอกสาร
          ๑.  บัตรประจำตัวนักศึกษา
          ๒.  ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
          ๓.  สมุดลงทะเบียนเรียน(ม.ร.๓๖)
          ๔.  แถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการสับเปลี่ยน หรือลงทะเบียนเรียนเพิ่ม
          ๕.  ติดต่อที่       หน่วยบอกเลิก บอกเพิ่มกระบวนวิชา
                                   อาคาร สวป.   ชั้น ๖
                                   โทรศัพท์  ๐๒-๓๑๐-๘๖๒๖

 

รวบรวมข้อมูลและแผยแพร่โดย : หน่วยแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ฝร. สวป. ม.ร.
ตุลาคม ๒๕๖๐

หลักฐานที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียนสอบภาคซ่อม

                   นักศึกษาสามารถลงทะเบียนกระบวนวิชาที่สอบตกหรือขาดสอบ เพื่อสอบในภาคซ่อมของภาคการศึกษานั้นๆเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนข้ามภาคการศึกษาได้ และกระบวนวิชาที่สามารถลงทะเบียนสอบภาคซ่อมได้ต้องได้ผลสอบเป็น F เท่านั้น (กระบวนวิชาที่ได้เกรด A, B, C, D ไม่สามารถนำมาลงทะเบียนสอบซ่อมได้)  นักศึกษาสามารถดูกระบวนวิชาที่เปิดสอบภาคซ่อมได้ใน มร.30 

หลักฐานในการลงทะเบียนสอบภาคซ่อม
1. แถบรหัสกระบวนวิชา(บาร์โค้ด) และสมุดลงทะเบียนเรียน หรือแถบรหัสกระบวนวิชาที่พิมพ์จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่
2. บัตรประจำตัวนักศึกษา
3. เงินสำหรับการลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งเป็น ค่าธรรมเนียม 50 บาท และค่าหน่วยกิตของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนสอบซ่อม (สำหรับนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี หน่วยกิตละ 25บาท, นักศึกษาพรีดีกรี หน่วยกิตละ 50 บาท)

ดำเนินการที่ อาคารเวียงคำ(VKB) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก (รามฯ 1)
ไปดำเนินการได้ตามวันและเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาค  
การลงทะเบียนสอบภาคซ่อมไม่สามารถดำเนินการได้ทางอินเตอร์เน็ต

สำหรับการลงทะเบียนสอบภาคซ่อม 2 และฤดูร้อน/2557  วันที่ 7-20 กรกฎาคม 2558

หมายเหตุ 
* นักศึกษาสามารถดูวันลงทะเบียนตามช่วงรหัสนักศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  กำหนดช่วงรหัสลงทะเบียนเรียน>> คลิกที่นี่
หากลงทะเบียนไม่ตรงตามช่วงรหัสที่กำหนด จะต้องชำระค่าปรับเพิ่มจำนวน 30 บาท
** นักศึกษาที่กากบาทขอจบการศึกษา และมีกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมซ้ำซ้อนกัน
สามารถขอสอบซ้ำซ้อนได้ โดยนำใบเสร็จลงทะเบียนสอบภาคซ่อมไปดำเนินการได้ที่คณะในวันที่ลงทะเบียนเรียน(หากลงทะเบียนเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ให้ดำเนินการในวันจันทร์)  และนักศึกษาที่ไม่ได้กากบาทขอจบการศึกษาไม่สามารถดำเนินการขอสอบซ้ำซ้อนได้


 

อัตราค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ และพรีดีกรี

 

สูตรใบเสร็จรับเงิน "ภาคปกติ" ของนักศึกษารหัส 48 - 54

จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
1 25 100 300 425 16 400 100 300 800
2 50 100 300 450 17 425 100 300 825
3 75 100 300 475 18 450 100 300 850
4 100 100 300 500 19 475 100 300 875
5 125 100 300 525 20 500 100 300 900
6 150 100 300 550 21 525 100 300 925
7 175 100 300 575 22 550 100 300 950
8 200 100 300 600 23 575 100 300 975
9 225 100 300 625 24 600 100 300 1,000
10 250 100 300 650 25 625 100 300 1,025
11 275 100 300 675 26 650 100 300 1,050
12 300 100 300 700 27 675 100 300 1,075
13 325 100 300 725 28 700 100 300 1,100
14 350 100 300 750 29 725 100 300 1,125
15 375 100 300 775 30 750 100 300 1,150

 

 


สูตรใบเสร็จรับเงิน "ภาคปกติ" ของนักศึกษาตั้งแต่รหัสปี 55 เป็นต้นไป

จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
1 25 100 500 625 16 400 100 500 1,000
2 50 100 500 650 17 425 100 500 1,025
3 75 100 500 675 18 450 100 500 1,050
4 100 100 500 700 19 475 100 500 1,075
5 125 100 500 725 20 500 100 500 1,100
6 150 100 500 750 21 525 100 500 1,125
7 175 100 500 775 22 550 100 500 1,150
8 200 100 500 800 23 575 100 500 1,175
9 225 100 500 825 24 600 100 500 1,200
10 250 100 500 850 25 625 100 500 1,225
11 275 100 500 875 26 650 100 500 1,250
12 300 100 500 900 27 675 100 500 1,275
13 325 100 500 925 28 700 100 500 1,300
14 350 100 500 950 29 725 100 500 1,325
15 375 100 500 975 30 750 100 500 1,350


 


สูตรใบเสร็จรับเงิน "ภาคปกติ" ของนักศึกษา PRE-DEGREE

จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
1 50 100 300 450 13 650 100 300 1,050
2 100 100 300 500 14 700 100 300 1,100
3 150 100 300 550 15 750 100 300 1,150
4 200 100 300 600 16 800 100 300 1,200
5 250 100 300 650 17 850 100 300 1,250
6 300 100 300 700 18 900 100 300 1,300
7 350 100 300 750 19 950 100 300 1,350
8 400 100 300 800 20 1,000 100 300 1,400
9 450 100 300 850 21 1,050 100 300 1,450
10 500 100 300 900 22 1,100 100 300 1,500
11 550 100 300 950 23 1,150 100 300 1,550
12 600 100 300 1,000 24 1,200 100 300 1,600

 

 


สูตรใบเสร็จรับเงิน "สอบซ่อม" ของนักศึกษาทุกชั้นปี

จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
1 25 - 50 75 16 400 - 50 450
2 50 - 50 100 17 425 - 50 475
3 75 - 50 125 18 450 - 50 500
4 100 - 50 150 19 475 - 50 525
5 125 - 50 175 20 500 - 50 550
6 150 - 50 200 21 525 - 50 575
7 175 - 50 225 22 550 - 50 600
8 200 - 50 250 23 575 - 50 625
9 225 - 50 275 24 600 - 50 650
10 250 - 50 300 25 625 - 50 675
11 275 - 50 325 26 650 - 50 700
12 300 - 50 350 27 675 - 50 725
13 325 - 50 375 28 700 - 50 750
14 350 - 50 400 29 725 - 50 775
15 375 - 50 425 30 750 - 50 800

 

 


สูตรใบเสร็จรับเงิน "สอบซ่อม" ของนักศึกษา PRE-DEGREE ทุกชั้นปี

จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
1 50 - 50 100 13 650 - 50 700
2 100 - 50 150 14 700 - 50 750
3 150 - 50 200 15 750 - 50 800
4 200 - 50 250 16 800 - 50 850
5 250 - 50 300 17 850 - 50 900
6 300 - 50 350 18 900 - 50 950
7 350 - 50 400 19 950 - 50 1,000
8 400 - 50 450 20 1,000 - 50 1,050
9 450 - 50 500 21 1,050 - 50 1,100
10 500 - 50 550 22 1,100 - 50 1,150
11 550 - 50 600 23 1,150 - 50 1,200
12 600 - 50 650 24 1,200 - 50 1,250

 

 


สูตรใบเสร็จรับเงิน "ภาคฤดูร้อน" ของนักศึกษารหัส 48 - 54

จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
1 25 - 200 225 16 400 - 200 600
2 50 - 200 250 17 425 - 200 625
3 75 - 200 275 18 450 - 200 650
4 100 - 200 300 19 475 - 200 675
5 125 - 200 325 20 500 - 200 700
6 150 - 200 350 21 525 - 200 725
7 175 - 200 375 22 550 - 200 750
8 200 - 200 400 23 575 - 200 775
9 225 - 200 425 24 600 - 200 800
10 250 - 200 450 25 625 - 200 825
11 275 - 200 475 26 650 - 200 850
12 300 - 200 500 27 675 - 200 875
13 325 - 200 525 28 700 - 200 900
14 350 - 200 550 29 725 - 200 925
15 375 - 200 575 30 750 - 200 950

 

 


สูตรใบเสร็จรับเงิน "ภาคฤดูร้อน" ของนักศึกษาตั้งแต่รหัสปี 55 เป็นต้นไป

จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
1 25 - 300 325 16 400 - 300 700
2 50 - 300 350 17 425 - 300 725
3 75 - 300 375 18 450 - 300 750
4 100 - 300 400 19 475 - 300 775
5 125 - 300 425 20 500 - 300 800
6 150 - 300 450 21 525 - 300 825
7 175 - 300 475 22 550 - 300 850
8 200 - 300 500 23 575 - 300 875
9 225 - 300 525 24 600 - 300 900
10 250 - 300 550 25 625 - 300 925
11 275 - 300 575 26 650 - 300 950
12 300 - 300 600 27 675 - 300 975
13 325 - 300 625 28 700 - 300 1,000
14 350 - 300 650 29 725 - 300 1,025
15 375 - 300 675 30 750 - 300 1,050

 

 


สูตรใบเสร็จรับเงิน "ภาคฤดูร้อน" ของนักศึกษา PRE-DEGREE

จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
จำนวน
หน่วยกิต
ค่า
หน่วยกิต
ค่า
ข่าวราม
ค่า
บำรุง
จำนวน
รวม
1 50 - 200 250 13 650 - 200 850
2 100 - 200 300 14 700 - 200 900
3 150 - 200 350 15 750 - 200 950
4 200 - 200 400 16 800 - 200 1,000
5 250 - 200 450 17 850 - 200 1,050
6 300 - 200 500 18 900 - 200 1,100
7 350 - 200 550 19 950 - 200 1,150
8 400 - 200 600 20 1,000 - 200 1,200
9 450 - 200 650 21 1,050 - 200 1,250
10 500 - 200 700 22 1,100 - 200 1,300
11 550 - 200 750 23 1,150 - 200 1,350
12 600 - 200 800 24 1,200 - 200 1,400

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าว

 หัวข้อข่าวView
No results found.

ค้นหาข้อมูลเร่งด่วน


ตั้งคำถาม

เงื่อนไขการบริการ

1. บริการตอบคำถามในวันเวลาราชการ
2. คำถามเกี่ยวกับปัญหาหลักสูตร, เนื้อหาวิชา ขอให้สอบถามหรือติดต่อคณะที่นักศึกษาสังกัด
3. คำถามเกี่ยวกับปัญหาของหน่วยงาน ขอให้สอบถามที่ โทร. 02-3108000 (โอนไปยังหน่วยงานนั้นๆ)
4. กรุณาให้รายละเอียดของปัญหาในข้อคำถามที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ปีและภาคการศึกษาที่สมัครเรียน คณะ สาขา ลงทะเบียนหรือสมัครช่องทางใด เป็นต้น
5. กรณีต้องการคำตอบเร่งด่วน กรุณาโทร.สอบถามโดยตรงที่ 02-3108614 หรือสอบถามผ่านทางเพจ Facebook : สวป. ม.รามคำแหง

Perpage:
 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 
 
 
 
 การส่งจดหมายอนุมัติขอย้ายศูนย์สอบมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ2เปรมxxxx19 พ.ค. 2567 10:00:08
 ลงทะเบียนล่าช้ากรณีพิเศษต้องทำอย่างไรบ้างมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ2สิรภxxxx19 พ.ค. 2567 09:46:32
 หมดสภาพนักศึกษามีคำตอบ อื่น ๆ3วิชญxxxx19 พ.ค. 2567 08:56:01
 เอกสารที่ต้องไปยื่นที่คณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา20เทียxxxx19 พ.ค. 2567 07:07:57
 สมัครผิดภาคส่วนค่ะมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ2อรนลxxxx19 พ.ค. 2567 02:25:32
 อยากเปลี่ยนระบบย้ายการเรียนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ2ภูมิxxxx19 พ.ค. 2567 00:48:01
 เอกสารการดรอปเรียนมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ3กังสxxxx19 พ.ค. 2567 00:20:31
 เทียบโอนหน่วยกิตหรือโอนย้ายทำอันไหนก่อนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา6ปภาวxxxx18 พ.ค. 2567 22:43:41
 การขอทรานสคริปต์ทางไปรษณีย์ นอกจากสั่งจ่ายธนาณัติฉบับละ 100 แล้ว ยังมีค่าจัดส่ง 50 บาท หมายถึง ให้สั่งจ่ายมากับธนาณัติใช่ไหมครับมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ14ริทxxxx18 พ.ค. 2567 21:07:34
 ลาออกจากพรีดีกรีมาเป็นนักศึกษาปกติ ยังไม่ลงทะเบียนเรียนได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา6ปิ่นxxxx18 พ.ค. 2567 20:16:31
 ขอกาจบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ4รัชฎxxxx18 พ.ค. 2567 20:08:21
 โดนจับทุจริตมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ5ฟ้าxxxx18 พ.ค. 2567 20:05:47
 จ่ายค่าสอบส่วนภูมิภาคไปแล้ว จะย้ายไปส่วนกลางยังต้องจ่ายอีกไหมมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ5เปรมxxxx18 พ.ค. 2567 19:18:53
 การขายสินค้าเกินราคาป้าย ของร้านค้า ในมหาลัยมีคำตอบ อื่น ๆ8กรณรxxxx18 พ.ค. 2567 18:39:53
 ลืมเขียนเกรดใบคำร้องมีคำตอบ อื่น ๆ6ชฎาxxxx18 พ.ค. 2567 14:59:23
 ยื่นขอจบที่คณะมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ4พงศ์xxxx18 พ.ค. 2567 14:59:17
 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา กยศ204 ติดต่อยื่นเอกสารเพื่อให้สถานศึกษาเซ็นรับรองตรงจุดไหน รบกวนสอบถามมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ13เมธัxxxx18 พ.ค. 2567 13:42:24
 การลงทะเบียนเรียนผิดมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ14สิรภxxxx18 พ.ค. 2567 13:21:30
 กิจกรรม หรือชุมนุมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา7พเด็xxxx18 พ.ค. 2567 12:31:34
 เทียบโอน จากสถาบันอื่นมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ11อารีxxxx18 พ.ค. 2567 12:26:16

หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+