มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถามที่พบบ่อย : 27

ID27
หมวดคำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
คำถามลงทะเบียนเรียนผิดวิชาจะทำอย่างไร
คำตอบ

ลงทะเบียนเรียนผิดวิชาจะทำอย่างไร

ขอสับเปลี่ยน และเพิ่มวิชาได้ แต่ต้องเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
นักศึกษาที่ไม่ได้ขอจบการศึกษา
           มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดวัน/เดือน/ปี เพื่อสับเปลี่ยน และเพิ่มวิชา

          รหัส59...... ลงไป
          - ภาคปกติ (ภาค ๑ หรือ ภาค ๒) ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต
          - ภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต

         รหัส 60......เป็นต้นไป

         - ภาคปกติ (ภาค ๑ หรือ ภาค ๒) ลงทะเบียนเรียนได้ต้งแต่ 9 หน่วยกิตจนถึง 22 หน่วยกิต
          - ภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

นักศึกษาที่กากบาทขอจบการศึกษา
          สับเปลี่ยน และเพิ่มวิชาก่อนวันสอบวิชานั้น ๆ ที่ต้องการบอกเลิก บอกเพิ่ม
          - ภาคปกติ(ภาค ๑ และ ภาค ๒) ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคละ ๓๐ หน่วยกิต
          - ภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิต

นักศึกษาเรียนภาคสุดท้าย ครบ ๘ ปีการศึกษา (นับจากปีที่สมัครเรียน)
          สับเปลี่ยน และเพิ่มวิชา
          - ภาคปกติ(ภาค ๑ และ ภาค ๒) ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคละ ๓๖ หน่วยกิต
          - ภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต

หลักฐานสับเปลี่ยน หรือเพิ่มวิชาต้องใช้เอกสาร
          ๑.  บัตรประจำตัวนักศึกษา
          ๒.  ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
          ๓.  สมุดลงทะเบียนเรียน(ม.ร.๓๖)
          ๔.  แถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการสับเปลี่ยน หรือลงทะเบียนเรียนเพิ่ม
          ๕.  ติดต่อที่       หน่วยบอกเลิก บอกเพิ่มกระบวนวิชา
                                   อาคาร สวป.   ชั้น ๖
                                   โทรศัพท์  ๐๒-๓๑๐-๘๖๒๖

 

รวบรวมข้อมูลและแผยแพร่โดย : หน่วยแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ฝร. สวป. ม.ร.
ตุลาคม ๒๕๖๐

วันที่เพิ่มข้อมูล8 ต.ค. 2557 16:06:13
Pop Hit459

หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+