มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถามที่พบบ่อย : 26

ID26
หมวดคำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
คำถามจะทำอย่างไรเมื่อวิชาที่ลงทะเบียนเรียนกันไว้สอบผ่าน
คำตอบ

จะทำอย่างไรเมื่อวิชาที่ลงทะเบียนเรียนกันไว้สอบผ่าน

เพื่ออธิบายขอยกตัวอย่างคำถามดังนี้
คำถาม ลงทะเบียนเรียนกันไว้ในภาค  ๒/๒๕๖๐  แต่สอบผ่านภาค ๑/๒๕๖๐
คำตอบ  นักศึกษาเลือก กรณีที่ ๑ หรือ กรณีที่ ๒
          กรณีที่ ๑  ต้องการยกเลิกวิชาที่ลงทะเบียนเรียนกันไว้ และขอเงินคืน   ปฏิบัติดังนี้
                        ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบวิชาที่บอกเลิกในภาคเรียนนั้น
                       ขั้นตอน  ๑  ติดต่อฝ่ายทะเบียนคณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อยื่นคำร้องขอ
                      ใบรับรองเกรดวิชาที่สอบผ่าน
                       ขั้นตอน  ๒  หลักฐานการยื่นบอกเลิกวิชาที่สอบผ่านมี ๓ ฉบับได้แก่
                             - ใบรับรองเกรดวิชาที่สอบผ่าน
                             -บัตรประจำตัวนักศึกษา
                             -ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนของภาค ๒/๒๕๖๐ (ฉบับจริง)
                       ขั้นตอน  ๓  ยื่นหลักฐานทั้ง ๓ ฉบับ ได้ที่
                             - ขอรับแบบคำร้อง เพื่อบอกเลิกวิชา และขอเงินคืน
                                      ณ หน่วยบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา 
                                      อาคาร สวป. ชั้น ๖
                                      โทรศัพท์  ๐๒-๓๑๐-๘๖๒๖ 
                      ขั้นตอน ๔  นำแบบคำร้องจากขั้นตอน 3 เพื่อติดต่อขอเงินคืนวิชาที่สอบผ่าน
                                      ณ ตึกอธิการบดี กองคลัง ชั้น ๑
          หมายเหตุ         ถ้านักศึกษาได้มีการกากบาทขอจบในใบเสร็จลงทะเบียนเรียน นักศึกษาสามารถ
                             ยื่นขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชาได้ ก่อนการสอบของวิชาที่ถูกสับเปลี่ยน และเปลี่ยนได้
         

กรณีที่ ๒  ไม่ต้องการบอกเลิกวิชาที่สอบผ่านและไม่ต้องการขอเงินคืน
                        - ไม่ต้องดำเนินการใดๆทั้งสิ้น
                        - ไม่ต้องเข้าสอบวิชาที่สอบผ่านไปแล้ว
                        - กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนกันไว้ในภาค ๒/๒๕๖๐ จะไม่ส่งผลกระทบ
                          ใดๆต่อเกรดใน Transcript เมื่อสำเร็จการศึกษา
                        - ระบบจะเลือกกระบวนวิชาที่สอบผ่าน
                          สอบถามเรื่องเกรด อาคาร สวป. ชั้น ๑ ช่อง ๑ โทร. ๐๒-๓๑๐-๘๖๐๓

 

รวบรวมข้อมูลและแผยแพร่โดย : หน่วยแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ฝร. สวป. ม.ร.
ตุลาคม ๒๕๖๐

วันที่เพิ่มข้อมูล8 ต.ค. 2557 16:04:49
Pop Hit8764

หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+