มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถามที่พบบ่อย : 31

ID31
หมวดคำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
คำถามหลักฐานที่ต้องใช้ ค่าใช้จ่าย และการดำเนินการลงทะเบียนสอบภาคซ่อม
คำตอบ

หลักฐานที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียนสอบภาคซ่อม

                   นักศึกษาสามารถลงทะเบียนกระบวนวิชาที่สอบตกหรือขาดสอบ เพื่อสอบในภาคซ่อมของภาคการศึกษานั้นๆเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนข้ามภาคการศึกษาได้ และกระบวนวิชาที่สามารถลงทะเบียนสอบภาคซ่อมได้ต้องได้ผลสอบเป็น F เท่านั้น (กระบวนวิชาที่ได้เกรด A, B, C, D ไม่สามารถนำมาลงทะเบียนสอบซ่อมได้)  นักศึกษาสามารถดูกระบวนวิชาที่เปิดสอบภาคซ่อมได้ใน มร.30 

หลักฐานในการลงทะเบียนสอบภาคซ่อม
1. แถบรหัสกระบวนวิชา(บาร์โค้ด) และสมุดลงทะเบียนเรียน หรือแถบรหัสกระบวนวิชาที่พิมพ์จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่
2. บัตรประจำตัวนักศึกษา
3. เงินสำหรับการลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งเป็น ค่าธรรมเนียม 50 บาท และค่าหน่วยกิตของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนสอบซ่อม (สำหรับนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี หน่วยกิตละ 25บาท, นักศึกษาพรีดีกรี หน่วยกิตละ 50 บาท)

ดำเนินการที่ อาคารเวียงคำ(VKB) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก (รามฯ 1)
ไปดำเนินการได้ตามวันและเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาค  
การลงทะเบียนสอบภาคซ่อมไม่สามารถดำเนินการได้ทางอินเตอร์เน็ต

สำหรับการลงทะเบียนสอบภาคซ่อม 2 และฤดูร้อน/2557  วันที่ 7-20 กรกฎาคม 2558

หมายเหตุ 
* นักศึกษาสามารถดูวันลงทะเบียนตามช่วงรหัสนักศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  กำหนดช่วงรหัสลงทะเบียนเรียน>> คลิกที่นี่
หากลงทะเบียนไม่ตรงตามช่วงรหัสที่กำหนด จะต้องชำระค่าปรับเพิ่มจำนวน 30 บาท
** นักศึกษาที่กากบาทขอจบการศึกษา และมีกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมซ้ำซ้อนกัน
สามารถขอสอบซ้ำซ้อนได้ โดยนำใบเสร็จลงทะเบียนสอบภาคซ่อมไปดำเนินการได้ที่คณะในวันที่ลงทะเบียนเรียน(หากลงทะเบียนเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ให้ดำเนินการในวันจันทร์)  และนักศึกษาที่ไม่ได้กากบาทขอจบการศึกษาไม่สามารถดำเนินการขอสอบซ้ำซ้อนได้


 

วันที่เพิ่มข้อมูล24 ธ.ค. 2557 11:07:42
Pop Hit1250

หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+