มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถามที่พบบ่อย : 6

ID6
หมวดคำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
คำถามการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (นักศึกษาส่วนกลาง)
คำตอบ

การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์
นักศึกษาส่วนกลาง

๑. ข้อแนะนำการลงทะเบียนเรียน

          ๑.๑  เขียนชื่อ – สกุล และรหัสประจำตัวนักศึกษาลงใน ม.ร.๓๔ ให้ถูกต้องชัดเจน

          ๑.๒  กรณีขอจบการศึกษา ให้กาเครื่องหมาย X ในช่องขอจบการศึกษาในภาคนี้ ซึ่งลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๓๐ หน่วยกิตในภาคปกติ และไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน หากมีกระบวนวิชาสอบวันและเวลาเดียวกัน จะต้องไปแจ้งขอสอบซ้ำซ้อนที่คณะ

          ๑.๓  กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ให้เลือกตามหลักสูตรของคณะ และมหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการเรียนการสอนในภาคนั้นๆ พร้อมตรวจสอบวันและเวลาสอบไล่ อย่าให้ซ้ำซ้อนกัน (ดูจาก ม.ร.๓๐ ประจำภาค)

          ๑.๔  ภาคปกติ (ภาค ๑, ภาค ๒) ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อน ลงได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต

          ๑.๕  ให้ติดแถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนลงในช่องที่กำหนด และระบุจำนวนหน่วยกิตให้ครบทุกกระบวนวิชา

          ๑.๖  นักศึกษาจะต้องชำระเงินให้ถูกต้องครบถ้วน หากชำระเงินไม่ครบ มหาวิทยาลัยจะตัดกระบวนวิชาสุดท้ายตามลำดับ  หรือไม่ลงทะเบียนเรียนให้

          ๑.๗  นักศึกษาจะต้องเขียนที่อยู่ปัจจุบัน และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการติดต่อเมื่อมีปัญหาการลงทะเบียนเรียน

          ๑.๘  ต้องดำเนินการลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดในปฏิทินการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษาเท่านั้น

          ๑.๙  สอบซ่อม ไม่มีการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ จะต้องดำเนินการด้วยตนเอง (หรือตัวแทน) ที่มหาวิทยาลัย ในช่วงเวลาตามประกาศปฏิทินการศึกษา ที่อาคารเวียงคำ (VKB101) เท่านั้น

๒.  เอกสารลงทะเบียนเรียน

          ๒.๑  แบบลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ส่วนกลาง (ม.ร.๓๔) กรอกข้อความสมบูรณ์และถูกต้อง พร้อมรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน

          ๒.๒  การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน สั่งจ่ายเป็นไปรษณีย์ธณานัติ ชื่อผู้รับเงิน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อรับเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์รามคำแหง ๑๐๒๔๑

                      ๒.๒.๑  ภาค ๑ และ ภาค ๒  ต้องชำระเงินดังนี้
                      - ค่าหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิต X ๒๕ บาท

                    ( Pre-Degree จำนวนหน่วยกิต X ๕๐ บาท)

                       - ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
                      ผู้เข้าเป็นนักศึกษาตั้งแต่ ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ภาคละ ๕๐๐ บาท

                      ผู้เข้าเป็นนักศึกษาก่อน ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาคละ ๓๐๐ บาท

                      ๒.๒.๒ ภาคฤดูร้อน ต้องชำระดังนี้

                      - ค่าหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิต X ๒๕ บาท

                      ( Pre-Degree จำนวนหน่วยกิต X ๕๐ บาท)

                       - ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
                       ผู้เข้าเป็นนักศึกษาตั้งแต่ ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ภาคละ ๓๐๐ บาท
                       ผู้เข้าเป็นนักศึกษาก่อน ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาคละ ๒๐๐ บาท

          **กรณีนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติก่อนหน้านี้ ต้องชำระค่ารักษาสถานภาพภาคละ ๓๐๐ บาท

          ๒.๓  ซองเปล่าติดแสตมป์ ๓ บาท จ่าหน้าซองถึงนักศึกษาเอง โดยระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ให้ชุดเจน สำหรับส่งใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษา

 

          *** นำเอกสารทั้ง ๓ อย่าง ตามข้อ ๒ ใส่ซองจดหมายขนาก C5 (๑๖๒x๒๒๙ มม.) ติดแสตมป์ ๓ บาท จ่าหน้าซองถึง

                   ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
                   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                   ตู้ ปณ. ๑๐๒๘  ปณฝ.รามคำแหง
                   กรุงเทพฯ  ๑๐๒๔๐

 

 

 

 

 

 

วันที่เพิ่มข้อมูล8 ต.ค. 2557 13:51:58
Pop Hit4090

หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+