มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถามที่พบบ่อย

หลักสูตรที่เปิดสอน (ปริญญาตรี ส่วนกลาง)

คณะนิติศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 139 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) Bachelor of Laws (LL.B.)
เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานิติศาสตร์

 

คณะบริหารธุรกิจ
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร 
1. หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) หลักสูตร 4 ปี
จำนวน 132 หน่วยกิต เปิดสอน 8 สาขาวิชา  คือ   การจัดการ   การเงินและการธนาคาร การตลาด   การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่)   การจัดการธุรกิจบริการ (กลุ่มวิชาการโรงแรม  กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์)   การบริหารทรัพยากรมนุษย์   ธุรกิจระหว่างประเทศ และการท่องเที่ยว
2. หลักสูตรปริญญาบัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) หลักสูตร 4 ปี จำนวน 132 หน่วยกิต
เปิดสอน 1 สาขาวิชา  คือ  การบัญชี


คณะมนุษยศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 139 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor’s Degree in Arts (B.A)
เปิดสอน 13 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  ประวัติศาสตร์  ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาเยอรมัน   ปรัชญา   สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์   ภาษาสเปน   ภาษารัสเซีย   ภาษาจีน   ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว  และภาษาญี่ปุ่น 

 

คณะศึกษาศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 สาขาวิชา 
1.  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี จำนวน 126-144 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา   ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) Bachelor of Education (B.Ed.), ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Art (B.A.)
เปิดสอน  ภาควิชาการประเมินและการวิจัย (4ปี)   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา (4ปี) ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา   ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา
2.  สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตร 4 ปี จำนวน 137 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต(จิตวิทยา) วท.บ.(จิตวิทยา) Bachelor of Science (Psychology), B.S. (Psychology)
เปิดสอนสาขาวิชาเอก จิตวิทยาการปรึกษา   จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  จิตวิทยาคลินิกและชุมชน
3.  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี จำนวน 136 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต(ภูมิศาสตร์) วท.บ.(ภูมิศาสตร์) Bachelor of Science (Geography), B.S. (Geography)
เปิดสอน  สาขาภูมิศาสตร์

 

 

คณะวิทยาศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 128-138 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science (B.S.in…………….)
เปิดสอน 14 สาขาวิชา คณิตศาสตร์  สถิติศาสตร์  เคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา  วิทยาการคอมพิวเตอร์  การวิจัยดำเนินงาน  เทคโนโลยีวัสดุ  เทคโนโลยีอาหาร  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีชีวภาพ  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีการเกษตร  และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

คณะรัฐศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 129 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) Bachelor of Political Science (B.Pol.Sc.)
เปิดสอน 3 กลุ่มวิชาเอก
1กลุ่มวิชาเอกการปกครอง (Plan A),  
2.  กลุ่มวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Plan B)
3.  และกลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (Plan C) 

 

คณะเศรษฐศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 137 หน่วยกิต 
ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) Bachelor of Economics (B.Econ.)
เปิดสอน 6 สาขา   เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและเชิงปริมาณ      เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและอุตสาหกรรม   เศรษฐศาสตร์การเงินและการบริหารความเสี่ยง เศรษฐศาสตร์การคลังและการพัฒนา   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์   และเศรษฐศาสตร์การเกษตร

 


คณะสื่อสารมวลชน
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 144 หน่วยกิต 
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน) Bachelor of Arts (Mass Communication) B.A. (Mass Communication) 
เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

 


คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 132 หน่วยกิต 
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) ศ.ศ.บ.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) Bachelor of Arts (Human Resourse Development) B.A. (Human Resourse Development) 
เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 


คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 138 -148 หน่วยกิต 
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering (B.Eng.) 
เปิดสอน 5 สาขาวิชา คือ
          1.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
          2.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
          3.สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
          4.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
          5.สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี   137-139  หน่วยกิต
ชื่อปริญญา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ) Bachelor of Fine and Applied Arts(B.F.A.) 
เปิดสอน 3 สาขาวิชา 
1.สาขาวิชานาฏกรรมไทย 
2.สาขาวิชาดนตรีไทย
3.สาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม  

 

คณะทัศนมาตรศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี จำนวน 238 หน่วยกิต
1.หลักสูตร 6 ปี สำหรับผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเริ่มเรียนเป็น Pre-Optometry ในช่วง 2 ปีแรก และเรียน Optometry ในช่วง 4 ปีหลัง
2.หลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เรียน Optometry ในหลักสูตร 4 ปี 
ชื่อปริญญา ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (ทศ.บ.) Doctor of Optometry (O.D.)
เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 131 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) Bachelor of Health (B.P.H)
เปิดสอน 2 หลักสูตร 
1.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210
โทร.055-945-112-4 หรือสำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 13 โทร. 02-310-8928 www.sukhothai.ru.ac.th 
ส่วนกลาง (หัวหมาก)    สำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง        

อาคารสุโขทัย ชั้น 13 แขวงหัวหมาก กรุงเทพฯ 10240

 

 

 

คณะธุรกิจการบริการ  จังหวัดสุโขทัย

เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 135 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา บริหารธรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมบริการ) (บธ.บ)  Bachelor of Business Administration (Service Industry Managemaet)  (B.B.A)

เปิดสอน 2  สาชาวิชาเอก  วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ    วิชาเอกโลจิสติกส์

คณะธุรกิจการบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
Faculty of Service Industry Management : Rankhamhaeng University 
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน (ปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนระดับปริญญาตรี ใน 4 คณะ/สาขาวิชาในส่วนภูมิภาค

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต  23 จังหวัด    39  ศูนย์สอบ 
            คณะนิติศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์
            คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ
            คณะสื่อสารมวลชน  สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
            คณะรัฐศาสตร์  กลุ่มวิชาเอก  การบริหารรัฐกิจ

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครนักศึกษาใหม่

1.  สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน 2 ฉบับ
        - นักศึกษาปกติ/นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ใช้วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป(ปวช, ปวส, ปริญญาตรี)
        - นักศึกษาพรีดีกรี ใช้วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

2. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  3 ฉบับ (กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันสมัครด้วย)

4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

5  ใบรับรองแพทย์  (ใช้เฉพาะกรณีสมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติ, กรณีสมัครเป็นนักศึกษาพรีดีกรีไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์)

6. เอกสารเพื่อใช้ในกรณีเทียบโอนหน่วยกิต (กรณีสมัครเป็นนักศึกษาพรีดีกรีไม่ต้องใช้)
        - ทรานสคริปท์ไม่สำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษารามคำแหงที่พ้นสภาพโดยที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาพรีดีกรีสมัครเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อ
        - ทรานสคริปท์ และคำอธิบายรายวิชา สำหรับเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น

7. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล(ถ้าเปลี่ยน)

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี

 1.     ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิตๆ ละ     25  บาท                                       
 2.     ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 100  บาท
 3.     ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา     1,200  บาท
 4.     ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา     1,000  บาท
 5.     ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำ แหง 100  บาท
 6.     ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 800  บาท
 7.     ค่าเทียบโอนหน่วยกิต
        7.1     หน่วยกิตสะสมเดิมจากมหาวิทยาลัยรามคำ แหง (ทุกกรณี) หน่วยกิตละ    
        7.2     หน่วยกิตอนุปริญญาขึ้นไปจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น หน่วยกิตละ    

50  บาท
100  บาท


สูตรการชำระเงินสำหรับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กรณีสมัครด้วยตนเอง)

จำนวนหน่วยกิต ค่าหน่วยกิต
(บาท)
ค่าบำรุง
(บาท)
ค่าธรรมเนียม
แรกเข้าเป็นนศ.
ค่าบัตรนศ. ค่าขึ้นทะเบียน
เป็นนศ.
ค่าสมาชิกข่าวรามฯ รวม
(บาท)
1 25 800    1,200    100    1,000    100    3,225
2 50 800    1,200    100    1,000    100    3,250
3 75 800    1,200    100    1,000    100    3,275
4 100 800    1,200    100    1,000    100    3,300
5 125 800    1,200    100    1,000    100    3,325
6 150 800    1,200    100    1,000    100    3,350
7 175 800    1,200    100    1,000    100    3,375
8 200 800    1,200    100    1,000    100    3,400
9 225 800    1,200    100    1,000    100    3,425
10 250 800    1,200    100    1,000    100    3,450
11 275 800    1,200    100    1,000    100    3,475
12 300 800    1,200    100    1,000    100    3,500
13 325 800    1,200    100    1,000    100    3,525
14 350 800    1,200    100    1,000    100    3,550
15 375 800    1,200    100    1,000    100    3,575
16 400 800    1,200    100    1,000    100    3,600
17 425 800    1,200    100    1,000    100    3,625
18 450 800    1,200    100    1,000    100    3,650
19 475 800    1,200    100    1,000    100    3,675
20 500 800    1,200    100    1,000    100    3,700
21 525 800    1,200    100    1,000    100    3,725
22 550 800    1,200    100    1,000    100    3,750

 

 

 

การสมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี ( PRE-DEGREE)

คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

      คุณวุฒิของผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้
     ๑.     สอบไล่ได้ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป หรือ
     ๒.     เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานส่วนราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ หรือ
     ๓.     เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยรามคำ แหงเห็นสมควร หรือ
     ๔.     เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้
     ทั้งนี้ผู้ที่มีคุณวุฒิตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ จะต้องจบหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 


เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

๑.    หนังสือสำคัญแสเดงคุณวุฒิ ต้องระบุวันสำเร็จการศึกษาด้วย ถ่ายสำเนาให้ชัดเจน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
        ๑.๑  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ใช้สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๓)  (ร.บ.๑ หรือใบประกาศนียบัตร) จำนวน ๒ ฉบับ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังเรียนอยู่ ม.ปลาย ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ให้ใช้สำเนาวุฒิการศึกษาจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) เท่านั้น  
       ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองว่ากำลังเรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาสมัคร
       ๑.๒  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอื่นๆ สมัครเรียนเป็นรายกระบวนวิชา (เฉพาะบางกระบวนวิชา) ให้ใช้สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ๒ ฉบับ
๒.    สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ (ถ่ายสำเนาเฉพาะหน้าที่มีชื่อผู้สมัครเท่านั้น)
๓.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ จำนวน ๓ ฉบับ
๔.    หลักฐานอื่นๆที่ใช้ประกอบในการสมัคร กรณีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ให้ถ่ายสำเนาจำนวน ๒ ฉบับ
๕.    ใบสมัคและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.๒) พร้อมติดรูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด ๒ นิ้ว เท่านั้น
๖.    แผ่นระบายระเบียนประวัตินักศึกษา (ม.ร.๒๕)
        เอกสารตามข้อ ๕-๖ แทรกอยู่ในระเบียบการฯ (ม.ร.๑) ให้ผู้สมัครกรอกและระบายให้ครบถ้วน เอกสารตามข้อ ๑-๔ ให้ถ่ายเอกสารขนาด A4 หรือถ่ายขนาด 21.5 x 35.3 ซม. เท่านั้น
 


ขั้นตอนการสมัครรายกระบวนวิชา (PRE-DEGREE) ด้วยตนเอง

สถานที่รับสมัคร    อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำ แหงมหาราช
รายละเอียดแต่ละขั้นตอน   ๑.    ใบสมัครและขึ้นทะเบียนฯ (ม.ร.๒) ผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (PRE - DEGREE)
                                      ๒.    สำเนาวุฒิบัตรจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป จำนวน ๒ ฉบับ
                                             (ไม่ให้ใช้สำเนาสมุดพกหรือหนังสือรับรองกำ ลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาตอนปลาย)
                                      ๓.    สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๓ ฉบับ
                                      ๔.    คู่มือกรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ (ม.ร.๒๕) สำ หรับแผ่นระบายให้ใส่ไว้ในคู่มือ ม.ร. ๒๕
                                      ๕.    เอกสารอื่นๆ(ถ้ามี) กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว-นามสกุล ให้เย็บติดคู่กับสำเนาวุฒิบัตรทั้ง ๒ ฉบับด้วย

ห้องประชุมใหญ่
อาคารหอประชุม
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  - ตรวจหลักฐานการสมัคร
  - ออกเลขรหัสประจำ ตัวผู้เข้าศึกษา
  - แนะนำ การติดสติ๊กเกอร์เลขรหัสประจำ ตัวผู้เข้าศึกษา
  - เลือกกระบวนวิชาลงทะเบียนเฉพาะวิชาชั้นปีที่1 ในเอกสาร ม.ร.36/1
    โดยดูกระบวนวิชาชั้นปีที่1 ตามคณะที่เลือกเข้าศึกษา หน้า ๔-๕ ของระเบียบการรับสมัครฯ
   *(กรณีผู้ใช้ม.ร.๓๖, ม.ร.๓๗ ให้พบเจ้าหน้าที่เพื่อขอทำ การเลือกวิชาใน ม.ร.30)
ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันด์
 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  - ชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียน
    (ดูรายละเอียดหน้า ๑๓ ของระเบียบการรับสมัครฯ)
  - จัดเก็บซองประวัตินักศึกษา

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการรับสมัครเป็นนักศึกษาใหม่แล้ว ผู้สมัครจะได้รับเอกสารกลับไป ดังนี้ 
         ๑. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
         ๒. ใบนัดรับบัตรประจำ ตัวนักศึกษา
         ๓. หนังสือปฐมนิเทศนักศึกษา
 


อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา

1.  ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิตๆ ละ 50  บาท
2.  ค่าบัตรประจำตัวผู้เข้าศึกษา 100  บาท
3.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา 800  บาท
4.  ค่าขึ้นทะเบียนผู้เข้าศึกษา 500  บาท
5.  ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง 100   บาท
6.  ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย  ภาคปกติ
     ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย  ภาคฤดูร้อน
500  บาท
300  บาท
7.  ค่าใบรับรองผลการศึกษา ชุดละ 40  บาท                                      
   

สูตรการชำระเงินสำหรับผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชา (PRE-DEGREE)

จำนวนหน่วยกิต ค่าหน่วยกิต
(บาท)
ค่าบำรุง
(บาท)
ค่าธรรมเนียม
แรกเข้าศึกษา
ค่าทำบัตร
ประจำตัวถาวร
ค่าขึ้นทะเบียน
เข้าศึกษา
ค่าสมาชิก
ข่าวรามฯ
รวม
(บาท)
1 50 500       800    100       500    100    2,050
2 100 500       800    100       500    100    2,100
3 150 500       800    100       500    100    2,150
4 200 500       800    100       500    100    2,200
5 250 500       800    100       500    100    2,250
6 300 500       800    100       500    100    2,300
7 350 500       800    100       500    100    2,350
8 400 500       800    100       500    100    2,400
9 450 500       800    100       500    100    2,450
10 500 500       800    100       500    100    2,500
11 550 500       800    100       500    100    2,550
12 600 500       800    100       500    100    2,600
13 650 500       800    100       500    100    2,650
14 700 500       800    100       500    100    2,700
15 750 500       800    100       500    100    2,750
16 800 500       800    100       500    100    2,800
17 850 500       800    100       500    100    2,850
18 900 500       800    100       500    100    2,900
19 950 500       800    100       500    100    2,950
20 1,000 500       800    100       500    100    3,000
21 1,050 500       800    100       500    100    3,050
22 1,100 500       800    100       500    100    3,100

 

 

 

ข้อแนะนำสำหรับนักศึกษาพรีดีกรี หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(หรือเทียบเท่า)แล้ว
หรือเปลี่ยนจากระบบพรีดีกรี ให้เป็นนักศึกษาภาคปกติ

            นักศึกษาพรีดีกรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(หรือเทียบเท่า)แล้ว สามารถสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นนักศึกษาภาคปกติได้ โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
1.  ลาออกจากการเป็นนักศึกษาพรีดีกรี
     ให้ทำการลาออกจากการเป็นนักศึกษาพรีดีีกรี โดยเขียนใบคำร้องได้ที่ ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) ในวันและเวลาราชการ  โดยใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน (นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาได้จากเจ้าหน้าที่ หากยังมีภาคการสอบที่คาบเกี่ยวเมื่อได้ทำเรื่องลาออกไปแล้ว)

2. สมัครเป็นนักศึกษาใหม่โดยใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต
    นักศึกษาต้องทำการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภาคปกติ และเทียบโอนหน่วยกิตที่เคยสอบได้ขณะเป็นนักศึกษาพรีดีกรี โดยต้องเตรียมหลักฐานดังนี้
    - สำเนาวุฒิการศึกษา (ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป) ระบุวันสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
    - สำเนาทะเบียนทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
    - รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    - ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
    - ทรานสคริปท์แบบไม่สำเร็จการศึกษา ของรหัสนักศึกษาพรีดีกรี เพื่อใช้ในการเทียบโอน
(ขอได้ที่งาน One Stop Service อาคาร KLB ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 (หัวหมาก) ในวัน-เวลาราชการ และให้บริการในวันรับสมัครนักศึกษาใหม่ด้วย)
    นักศึกษาต้องทำการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และเทียบโอนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัย(เท่านั้น) โดยดำเนินการในช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ของทุกภาคการศึกษา

   *** นักศึกษาสามารถทำเรื่องการลาออกและสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ได้ในวันเดียวกัน ***

    การเทียบโอนหน่วยกิต
        
นักศึกษาจะต้องใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต โดยจะทำการเทียบโอนวันที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษา หากนักศึกษายังรอการประกาศผลสอบอยู่ และเกรดยังไม่เข้าระบบทรานสคริปท์ทั้งหมด ให้นักศึกษาแจ้งเจ้าหน้าที่รับสมัคร และให้ทำการชำระค่าเทียบโอนไว้ก่อน 100 บาท และหลังจากผลสอบที่รอเข้าระบบทรานสคริปท์แล้ว ให้ขอทรานสคริปท์และไปดำเนินการเทียบโอนหน่วยกิตในที่ทำการคณะที่ได้สมัครเข้าอีกครั้งหลังจากการรับสมัครฯ 

    ค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ดูรายละเอียดได้โดย คลิกที่นี  โดยค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าเทียบโอนหน่วยกิตในกรณีนี้ หน่วยกิตละ 50 บาท(ค่าเทียบโอนหน่วยกิตสามารถชำระได้ภายหลัง ภายใน 1 ปี นับจากวันที่สมัครฯ)

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใดๆ ให้สอบถามได้ที่ หน่วยแนะแนวและประชาสัมพันธ์ (ห้องแนะแนว) อาคาร สวป. ชั้น 4 โทรศัพท์ 02-310-8614

ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่หมดสถานสถานภาพการเป็นนักศึกษา , 8ปียังไม่จบการศึกษา 

นักศึกษาที่หมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือครบ 8 ปียังไม่จบการศึกษา แต่ต้องการศึกษาต่อให้จบการศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้

1.  ตรวจสอบสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
     ให้นักศึกษาตรวจสอบสถานภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ได้ที่ อาคาร สวป. ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก (รามฯ1) ในวัน-เวลาราชการ  (นักศึกษาที่ขาดการลงทะเบียนเรียนเกิน 2 ภาคปกติ จะหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาโดยปริยาย)

2. สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ โดยใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต
    เพื่อให้นักศึกษาศึกษาต่อจนจบการศึกษา จะต้องทำการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต(กรณีที่มีกระบวนวิชาที่เคยสอบผ่าน) โดยเตรียมหลักฐานการสมัคร และทำการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยใช้หลักฐานในการสมัครดังนี้
    - สำเนาวุฒิการศึกษา (วุฒิการศึกษาเดิม หรือวุฒิฯ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป) จำนวน 2 ฉบับ
    - สำเนาทะเบียนทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
    - รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    - ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
    - ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้าเปลี่ยน)
    - ทรานสคริปท์แบบไม่สำเร็จการศึกษา ของรหัสนักศึกษาเดิม เพื่อใช้ในการเทียบโอนหน่วยกิต 
(ขอได้ที่งาน One Stop Service อาคาร KLB ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 (หัวหมาก) ในวัน-เวลาราชการ และให้บริการในวันรับสมัครนักศึกษาใหม่ด้วย)
    นักศึกษาต้องทำการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมเทียบโอนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น (ไม่สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้) โดยดำเนินการในช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ของทุกภาคการศึกษา

     ค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ดูรายละเอียดได้โดย คลิกที่นี  ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าเทียบโอนหน่วยกิตในกรณีนี้ หน่วยกิตละ 50 บาท (ค่าเทียบโอนหน่วยกิตสามารถชำระได้ภายหลัง ภายใน 1 ปี นับจากวันที่สมัครฯ)

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2/2560 ระดับปริญญาตรี

>>ส่วนกลาง (เรียนที่กรุงเทพฯ)
            รับสมัครทาง ระบบอินเทอร์เน็ต (เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)                 4 กันยายน  - 14 พฤศจิกายน 2560
            จำหน่ายใบสมัครฯ ที่มหาวิทยาลัย                                                                      1ุ6 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2560 (เว้นวันที่ 13 , 23 และ 26 ต.ค. 60)
            รับสมัครที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก                                           11 - 14  พฤศจิกายน  2560
            

 

>>เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
   -  นักศึกษาภาคปกติ 
             นักศึกษาภาคปกติ ไม่เทียบโอนหน่วยกิต
             นักศึกษาปริญญาที่ 2 / นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต
             นักศึกษาโอนย้ายต่างสถาบัน (เป็นผู้ที่หมดสถานภาพจากสถาบันการศึกษาอื่น)
             นักศึกษาที่หมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาของ ม.รามคำแหง / นักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่  คลิกที่นี่
             นักศึกษาพรีดีกรีเทียบโอนเป็นนักศึกษาภาคปกติ คลิกที่นี่
   -  นักศึกษาระบบพรีดีกรี (Pre-Degree)
             การเรียนรายเป็นกระบวนวิชาไม่รับปริญญา  รายละเอียดคลิกที่นี่

>>คณะที่เปิดรับสมัคร
             สามารถสมัครเรียน ส่วนกลาง ได้ทุกคณะ/สาขาวิชา ได้แก่ คณะนิติศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะมนุษยศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะสื่อสารมวลชน, คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
            

>>คุณสมบัติผู้สมัคร
   -  นักศึกษาภาคปกติ
              เป็นผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ตั้งแต่วุฒิ ม.6, กศน.ม.6, ปวช. ปวส. ปริญญาตรี/โท)
              ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ยสะสม  ไม่ใช้คะแนน ONET, GAT, PAT
   -  นักศึกษาพรีดีกรี (Pre-Degree)
              เป็นผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(จบม.3แล้ว) หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
              ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ยสะสม

>>หลักฐานการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา   คลิกที่นี่

>>อัตราค่าบำรุงการศึกษา  ค่าใช้จ่ายในสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ และอัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิต
    -   นักศึกษาภาคปกติ  คลิกที่นี่
    -   นักศึกษาพรีดีกรี (Pre-Degree)  คลิกที่นี่

>>การจำหน่ายใบสมัคร (โปรดดูกำหนดการจำหน่ายใบสมัครตามปฏิทินการรับสมัครอีกครั้ง)
       มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดจำหน่ายระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ปี 2560 (ตามกำหนดที่แจ้งแล้วนั้น) 
       ส่วนกลาง     (1) จุดจำหน่ายใบสมัครฯ อาคาร สวป. ชั้น 1
                        (2) ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร อาคาร สวป. ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก (รามฯ1) กรุงเทพฯ
                        (3) จำหน่ายทางไปรษณีย์
       

>>วิธีการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษา  ทำได้หลากหลายช่องทาง
       สมัครเป็นนักศึกษาด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย (ผู้ที่เทียบโอนหน่วยกิตต้องมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น)
                 ส่วนกลาง >> อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก (รามฯ1) กรุงเทพฯ
                

       สมัครเป็นนักศึกษาทางระบบอินเทอร์เน็ต
               การสมัครเป็นนักศึกษาทางระบบอินเทอร์เน็ต นักศึกษา ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ที่เว็บไซต์เดียวกัน (ส่วนกลางหัวข้อบน/ภูมิภาคหัวข้อล่าง)  http://www.iregis2.ru.ac.th/
               โดยนักศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลบนระบบ และชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ และส่งหลักฐานการสมัครมาให้มหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์ (ซึ่งมีรายละเอียดในระบบรับสมัครฯ)

       สมัครเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต) 
               จำหน่ายชุดรับสมัคร/ระเบียบการรับสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 11 กันยายน - 6 ตุลาคม 2560 เท่านั้น 
               สั่งซื้อโดยส่งธนาณัติจำนวนเงิน 140 บาท สั่งจ่ายที่ ปณฝ.รามคำแหง 10241 
               ผู้รับเงิน คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
               จ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร ตู้ปณ. 1002 ปณฝ.รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241 
               ว
งเล็บมุมซองว่า "(ชุดสมัครทางไปรษณีย์)"  
               สมัครเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ ได้ในระหว่างวันที่ 11 กันยายน - 14 ตุลาคม 2560 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  02-3108614-24, 02-3108623 
Facebook Fanpage : PR Ramkhamhaeng University

 

ข้อสงสัยอื่นๆ
- หลักสูตรที่เปิดสอน ชั้นปริญญาตรี (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) คลิกที่นี่
- ข้อแนะนำสำหรับนักศึกษาพรีดีกรี หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(หรือเทียบเท่า) แล้ว  คลิกที่นี่
- หมดสถานสภาพการเป็นนักศึกษา, ครบ8ปีไม่จบการศึกษา ต้องการศึกษาต่อต้องทำอย่างไร คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าว

 หัวข้อข่าวView
No results found.

ค้นหาข้อมูลเร่งด่วน


ตั้งคำถาม

เงื่อนไขการบริการ

1. บริการตอบคำถามในวันเวลาราชการ
2. คำถามเกี่ยวกับปัญหาหลักสูตร, เนื้อหาวิชา ขอให้สอบถามหรือติดต่อคณะที่นักศึกษาสังกัด
3. คำถามเกี่ยวกับปัญหาของหน่วยงาน ขอให้สอบถามที่ โทร. 02-3108000 (โอนไปยังหน่วยงานนั้นๆ)
4. กรุณาให้รายละเอียดของปัญหาในข้อคำถามที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ปีและภาคการศึกษาที่สมัครเรียน คณะ สาขา ลงทะเบียนหรือสมัครช่องทางใด เป็นต้น
5. กรณีต้องการคำตอบเร่งด่วน กรุณาโทร.สอบถามโดยตรงที่ 02-3108614 หรือสอบถามผ่านทางเพจ Facebook : สวป. ม.รามคำแหง

Perpage:
 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 
 
 
 
 ขอสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน e testingมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ20รชาพร คล้ายมณีหาญ19 ก.พ. 2567 09:10:28
 การลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาโทของคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษปี62มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ2419 ก.พ. 2567 05:13:49
 การนำสิ่งของติดตัวเข้าไปในหอประชุมวันซ้อมใหญ่มีคำตอบ อื่น ๆ26เดชบดินทร์17 ก.พ. 2567 17:14:38
 ถ้ายื่นลาออกผ่านเมลล์ไปแล้ว สามารถยกเลิกได้ไหมคะมีคำตอบ อื่น ๆ31นักศึกษาส่วนกลาง17 ก.พ. 2567 12:47:33
 ทุน 5 A แต่เรียนจบก่อนมีคำตอบ อื่น ๆ13พลอย17 ก.พ. 2567 12:03:21
 รับบัตรนักศึกษาทางแอพไม่ได้ เกินระยะเวลารับบัตรแล้วมีคำตอบ อื่น ๆ16อุดม สถาพรชัยสิทธิ์17 ก.พ. 2567 11:58:34
 ไม่เข้ารับปริญญาบัตรมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ24ลูกหมู17 ก.พ. 2567 09:25:51
 การแต่งกายพนักงานราชการในวันรับปริญญามีคำตอบ อื่น ๆ16นักศึกษา16 ก.พ. 2567 22:37:32
 จบปวสเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลเทียบโอนสาขาไหนได้บ้างมีคำตอบ อื่น ๆ15ธนภัทร16 ก.พ. 2567 17:32:23
 รับปริญญาบัตร รุ่น 48มีคำตอบ อื่น ๆ18เจมส์16 ก.พ. 2567 17:13:46
 บัตรนักศึกษามีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา16สนิกะวาที16 ก.พ. 2567 13:41:00
 ขอเอกสารใหม่มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ10มงคล16 ก.พ. 2567 13:17:55
 เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่นมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา45แมว15 ก.พ. 2567 17:08:32
 ถ้าจะขอฝึกงานต้องติดต่อยังไงคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา49แฮร์รี่ พอตเตอร์15 ก.พ. 2567 16:16:40
 แจ้งขึ้นทะเบียนบัณฑิตรุ่นที่ 49มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ42นักศึกษา15 ก.พ. 2567 15:32:23
 การกาแจ้งจบมีคำตอบ อื่น ๆ34กันยากร15 ก.พ. 2567 15:22:55
 การสละสิทธิ์การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา44วริทธิ์พล15 ก.พ. 2567 14:45:55
 เรียนปริญญาใบแรกจบคณะมนุษยศาสตร์และอยากต่อใบที่ 2 นิติมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา33วชรพร14 ก.พ. 2567 21:53:26
 เรียนปริญญาใบแรกจบคณะมนุษยศาสตร์และอยากต่อใบที่ 2 นิติมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา35วชรพร14 ก.พ. 2567 21:53:26
 รับปริญญารุ่น 48มีคำตอบ อื่น ๆ52ศุภลักษณ์14 ก.พ. 2567 20:21:47

หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+