มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถามที่พบบ่อย : 25

ID25
หมวดคำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
คำถามการบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา
คำตอบ

การบอกเลิก – บอกเพิ่ม หรือสับเปลี่ยนกระบวนวิชา
การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหงส่วนกลาง

นักศึกษาสามารถบอกเลิก – บอกเพิ่ม หรือสับเปลี่ยนกระบวนวิชาได้ในกรณีดังต่อไปนี้

๑. กรณีนักศึกษาสมัครใหม่

              ๑.๑ ลงทะเบียนผิดแผนกำหนดการศึกษา สามารถบอกเลิกกระบวนวิชาและสับเปลี่ยนเป็นกระบวนวิชาอื่นให้ถูกต้องได้

              ๑.๒ ลงทะเบียนซ้ำกับกระบวนวิชาที่เทียบโอนไว้สามารถบอกเลิก สับเปลี่ยนกระบวนวิชา หรือขอคืนเงินค่าหน่วยกิตได้

              ๑.๓ ขอลงทะเบียนกระบวนวิชาเพิ่มเติมได้ รวมแล้วไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต

๒. กรณีนักศึกษาเก่าลงทะเบียนซ้ำไว้ในภาคปกติ  (ภาค ๑, ภาค ๒ และภาคฤดูร้อน)
               ๒.๑ นักศึกษายังไม่จบการศึกษา ลงทะเบียนซ้ำไว้เพราะยังไม่ทราบผลสอบของภาคก่อน ต่อมารู้ว่าสอบผ่าน สามารถบอกเลิกกระบวนวิชาขอคืนเงินได้
              ๒.๒ นักศึกษาขอจบการศึกษา ลงทะเบียนซ้ำไว้ เพราะยังไม่ทราบผลสอบของภาคก่อน ต่อมารู้ว่าสอบผ่าน สามารถบอกเลิกกระบวนวิชาและขอคืนเงินค่าหน่วยกิตหรือขอสับเปลี่ยนเป็นกระบวนวิชาอื่นได้

๓. กรณีมหาวิทยาลัยงดบรรยาย   
           หลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว สามารถบอกเลิกสับเปลี่ยนกระบวนวิชาหรือขอคืนเงินค่าหน่วยกิตได้

๔. กรณีมหาวิทยาลัยประกาศเปิดสอนกระบวนวิชาเพิ่มเติม   
           หลังจากลงทะเบียนเรียนแล้ว สามารถบอกเพิ่มกระบวนวิชาได้ ทั้งนี้ หน่วยกิตรวม    ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

. กรณีนักศึกษาจบการศึกษา
          ลงทะเบียนซ้ำไว้ เพราะยังไม่ทราบผลสอบของภาคก่อน ต่อมารู้ว่าผลสอบผ่านครบหลักสูตรชั้นปริญญาตรี สามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่ลงกันไว้ รวมทั้งค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและค่าบริการไม่ตรงวัน (ถ้ามี) ได้โดยมีหนังสือสำคัญรับรองปริญญาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว (ใบรับรองสภาฯ) ไปดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ

๖. กรณีนักศึกษาชำระเงินเกิน 
         ได้แก่ ค่าหน่วยกิตในการลงทะเบียนทางไปรษณีย์ หรือค่ารักษาสถานภาพ สามารถขอคืนเงินที่ชำระเกินได้

๗. นักศึกษาที่ได้ทุนการศึกษา 
        ซึ่งได้ชำระเงินลงทะเบียนไปแล้ว สามารถขอคืนเงินได้ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ

๘. กรณีนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่าลงทะเบียนเรียนผิดพลาด
         สามารถสับเปลี่ยนกระบวนวิชาและขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมได้ 1 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวันเวลาที่มหาวิทยาลัยมีประกาศในแต่ละภาคการศึกษา

๙. มหาวิทยาลัยไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนสอบซ่อมไม่ว่ากรณีใด ๆ
นักศึกษาเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้
       ๑. ใบเสร็จรับเงิน ภาคปัจจุบัน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
       ๒. บัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมสมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.๓๖) และแถบรหัสกระบวนวิชา (ม.ร.๓๗) ที่บอกเลิก – บอกเพิ่ม ใส่ลงในสมุดลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้อง
       ๓. กรณีจบการศึกษา ให้ถ่ายสำเนาหนังสือรับรองปริญญา ๑ ฉบับ และสำเนาใบเสร็จ รับเงิน ๑ ฉบับ
       ๔. กรณีที่นักศึกษาต้องชำระเงินเพิ่มค่าหน่วยกิตหรือค่าธรรมเนียมฯ ให้นักศึกษาไปชำระเงินที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ (พร้อมถ่ายสำเนาการชำระเงิน ๑ ฉบับ) 
       ๕. นักศึกษาสามารถรับแบบคำร้องตามแต่ละกรณี ดังนี้

ขอรับแบบคำร้องที่คณะ ขอรับแบบคำร้องที่ สวป.

๑. กรณีนักศึกษาสมัครใหม่ลงทะเบียนผิดแผน
กำหนดการศึกษา หรือลงทะเบียนซ้ำกับวิชา
ที่เทียบโอนได้(ให้ดำเนินการก่อนมีการสอบ
ภายในภาคเรียนที่สมัครใหม่นั้น)
๒. กรณีนักศึกษาเก่าลงทะเบียนซ้ำไว้ให้คณะตรวจสอบ
ผลการสอบ พร้อมทั้งลงนามรับรองผลการศึกษาที่
นักศึกษาสอบผ่าน ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน
การสอบกระบวนวิชาที่บอกเลิกในภาคเรียนนั้น
๓. คำร้องตามข้อ 1, 2 ที่คณะรับรองแล้วให้นักศึกษา
ไปดำเนินการต่อที่อาคาร KLB ชั้น 1
หน่วยบอกเลิก - บอกเพิ่มกระบวนวิชา ช่อง 11-13

๑. กรณีนักศึกษาสมัครใหม่ ขอลงทะเบียนเพิ่มเติม
๒. กรณีมหาวิทยาลัยประกาศงดบรรยาย
๓. กรณีมหาวิทยาลัยประกาศเพิ่มเติม
๔. กรณีนักศึกษาจบการศึกษา
๕. กรณีชำระเงินเกิน
๖. กรณีได้ทุนการศึกษา
๗. กรณีนักศึกษาลงทะเบียนผิดพลาดตามประกาศ ม.ร.

สวป. บริการบอกเลิก - บอกเพิ่มกระบวนวิชาและขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ณ อาคาร
 KLB  ชั้น ๑ ช่อง ๑๑ – ๑๓ ในวันและเวลาราชการ

 


รวบรวมข้อมูลและแผยแพร่โดย : งานบริการวิชาการ ฝว. สวป. ม.ร.
ตุลาคม ๒๕๕๗

 

วันที่เพิ่มข้อมูล8 ต.ค. 2557 16:02:21
Pop Hit6541

หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+