มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถามที่พบบ่อย : 5

ID5
หมวดคำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
คำถามการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (นักศึกษาส่วนภูมิภาค)
คำตอบ

การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์
นักศึกษาส่วนภูมิภาค

ข้อแนะนำการลงทะเบียนเรียน

          ๑.  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามคู่มือการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค ประจำภาคการศึกษาอื่นๆ

          ๒.  กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นกระบวนวิชาตามหลักสูตรของคณะที่สมัครเข้าศึกษา  โดยจะต้องดูวันเวลาสอบอย่าให้ซ้ำซ้อน(รหัสวิชาต้องเป็น ๗ หลัก)

          ๓.  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต ในกรณีขอจบการศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๓๐ หน่วยกิต  และถ้ามีกระบวนวิชาที่วันและเวลาสอบตรงกัน ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบซ้ำซ้อน โดยไม่ต้องเขียนคำร้อง

          ๔.  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ณ สาขาวิทยบริการฯมีเอกสาร ดังนี้
                   ๔.๑  สมุดลงทะเบียนเรียน (มร.๓๖)
                   ๔.๒  แถบรหัสกระบวนวิชา (มร.๓๗)

                   ๔.๓  บัตรประจำตัวนักศึกษา

          ๕.  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ มีเอกสารดังนี้
                   ๕.๑  แบบลงทะเบียนเรียน(มร.๓๔)ส่วนภูมิภาค กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนทั้ง ๒ หน้า และติดแถบรหัสกระบวนวิชา(Barcode) ที่ลงทะเบียนเรียนลงในช่องที่กำหนด ระบุจำนวนหน่วยกิตทุกกระบวนวิชา
                   ๕.๒ ไปรษณีย์ธนานัติจำนวนเงินค่าลงทะเบียนครบถ้วน หากชำระไม่ครบจะถูกตัดกระบวนวิชาสุดท้ายไปตามลำดับ

                   ๕.๓  ซองเปล่าติดแสตมป์ “จ่าหน้าซองถึงตัวนักศึกษาเอง” ให้ละเอียดชัดเจน สำหรับส่งใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา

          ๖.  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET ให้อ่านรายละเอียดวิธีการลงทะเบียนทางเว็บไซต์  www.iregis.ru.ac.th 

          

 

 

 

วันที่เพิ่มข้อมูล8 ต.ค. 2557 13:48:48
Pop Hit527

หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+