มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถามที่พบบ่อย

การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี

จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค  และจากส่วนภูมิภาคมาส่วนกลาง

          นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถโอนย้ายระบบการเรียนการสอนของนักศึกษาจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค และจากส่วนภูมิภาคมาส่วนกลาง มหาวิทยาลัยได้กำหนดวิธีดำเนินการดังต่อไปนี้

เกณฑ์การโอนย้าย

          ๑.  เป็นผู้มีสถานภาพการเป็นนักศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา และปัจจุบันยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่
          ๒.  นักศึกษาจากส่วนกลางที่จะโอนย้ายไปส่วนภูมิภาค ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ใน ๔ สาขาวิชาคือ สาขานิติศาสตร์  สาขาบริหารทั่วไปหรือสาขาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล และสาขาการบริหารรัฐกิจ  ในกรณีที่ไม่ได้ศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวแต่ประสงค์จะโอนย้ายจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค ให้ดำเนินการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาที่งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  อาคาร KLB ชั้น ๑ ให้ถูกต้องก่อน

               สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาคสามารถโอนย้ายฯ เข้าศึกษาที่ส่วนกลางได้ทุกคณะสาขาวิชา หากย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ให้ดำเนินการโดยใช้รหัสประจำตัวใหม่หลังการโอนย้ายแล้ว

          ๓.  เฉพาะนักศึกษาที่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตไว้ จะต้องชำระค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือ หรือค่าธรรมเนียมเทียบโอนล่าช้าให้ครบถ้วน  ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดก่อนการโอนย้ายจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค

          ๔.  นักศึกษาดำเนินการโอนย้ายแล้ว ให้เริ่มศึกษาและลงทะเบียนเรียนโดยใช้รหัสประจำตัวใหม่ของแต่ละระบบการเรียนการสอน ในภาคและปีการศึกษานั้นเป็นต้นไป

 

ขั้นตอนการโอนย้าย

          ๑. นำใบตรวจผลการศึกษา (Check Grade) สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้าย  พร้อมเงินจำนวน ๖๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมการโอนย้าย ๕๐๐ และค่าทำบัตร ๑๐๐ บาท)  กรณีที่ขาดสถานภาพนักศึกษา ๑ – ๒ ภาคการศึกษาให้ไปชำระเงินค่ารักษาสถานภาพฯที่กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑  แล้วไปติดต่อที่ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน อาคาร สวป. ชั้น ๖

          ๒.  ให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
                   ๒.๑ นักศึกษาที่จะโอนย้ายจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี
                   ๒.๒ นักศึกษาที่จะโอนย้ายจากส่วนภูมิภาคมาส่วนกลาง ประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปี
          อนึ่งสำหรับรายละเอียดของวันและเวลาในการย้าย มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในช่วงเดือน มกราคม ของทุกปี และนักศึกษาชั้นปริญญาตรีทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาส่วนกลาง หรือ ส่วนภูมิภาค จะต้องมาดำเนินการโอนย้ายระบบการเรียนการสอนที่ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ อาคาร สวป. ชั้น ๖ (รามฯ๑) เท่านั้น  โทรศัพท์  ๐๒-๓๑๐-๘๖๑๐, ๐๒-๓๑๐-๘๖๒๖

 

สำหรับการโอนย้ายระบบการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.regis.ru.ac.th/document/20240202_167TransferSystem.pdf

การตรวจสอบตารางสอบไล่รายบุคคล

          นักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษา Pre-Degree ทุกชั้นปี ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สามารถทราบรายละเอียดของตารางสอบ รวมทั้งทราบหมายเลขแถวสอบ หมายเลขที่นั่งสอบของตนเอง ห้องสอบ ตึกสอบ เวลาสอบ ได้โดยนักศึกษาตรวจสอบตารางสอบไล่รายบุคคลได้ที่ เว็บไซต์ http://e-service.ru.ac.th/  ในหัวข้อ "ตารางสอบไล่รายบุคคล" ตรวจสอบได้ก่อนมีการสอบไล่ ๑ สัปดาห์

          **อนึ่ง หากนักศึกษาตรวจพบข้อผิดพลาดในตารางสอบ ให้ติดต่อสอบถามที่หน่วยจัดสอบ อาคาร สวป. ชั้น ๖ ก่อนสอบ**

 

 

 

การขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังการสมัครเป็นนักศึกษา

คุณสมบัติของผู้ขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต หลังการสมัครเป็นนักศึกษา
          ๑.  เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าอนุปริญญาขึ้นไป และสำเร็จการศึกษาก่อนวันสุดท้ายของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในภาค/ปีการศึกษาที่นักศึกษาสมัคร
          ๒.  เป็นผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาขึ้นไป แต่ไม่ได้ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตในวันสมัคร
          ๓.  เป็นนักศึกษา ๘ ปีสมัครใหม่ หรือเป็นนักศึกษาหมดสถานภาพ หรือเคยเป็นผู้ศึกษารายกระบวนวิชา เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญา( Pre-Degree) แต่ไม่ได้ขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตในวันสมัคร
          ๔.  เป็นผู้ที่เคยศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอื่น และยังไม่สำเร็จการศึกษา และไม่ได้ขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตแบบย้ายโอนหน่วยกิตในวันสมัคร
          ๕.  เป็นผู้ที่ต้องการเปลี่ยนจากวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครในวันสมัครเป็นวุฒิการศึกษาอื่นสำเร็จการศึกษาก่อนวันสมัครและเทียบโอนหน่วยกิตได้มากกว่า

เอกสารที่ใช้ดำเนินการ
         
๑.  สำเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร และวุฒิการศึกษาที่จะนำมาเปลี่ยนใหม่ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
          ๒.  สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
          ๓.  สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด จำนวน  ๑ ฉบับ
          ๔.  สำเนาใบรับรองผลการศึกษา( Transcript)  ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาจำนวน ๑ ฉบับ(กรณี ๘ ปีสมัครใหม่ หมดสถานภาพ และ Pre – Degree)
          ๕.  ใบรับรองผลการศึกษา ( Transcript) จากสถาบันเดิมที่มีผลการศึกษาถึงวันที่มาสมัคร พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และคำอธิบายรายวิชา (Course Description) ของแผนการศึกษานั้น จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีย้ายโอนจากสถาบันอื่น)

วิธีการดำเนินการ
          ๑.  ให้นักศึกษานำเอกสารข้างต้น มาเขียนคำร้องขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตและขอเปลี่ยนวุฒิการศึกษา (แล้วแต่กรณี) ที่ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร อาคารสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) ชั้น ๓ หลังเสร็จสิ้นการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ๒ เดือน
          ๒.  ชำระค่าเทียบโอนในการปรับฐานข้อมูลการขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต จำนวน  ๕๐๐.- บาท

 

รวบรวมข้อมูลและแผยแพร่โดย : งานบริการวิชาการ ฝว. สวป. ม.ร.
ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

ภาคที่จบการศึกษา และปีที่จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

นักศึกษาสามารถเทียบปีการศึกษาที่จบการศึกษา และปีที่จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ได้จากตารางนี้

ปีการศึกษาที่จบการศึกษา ปี พ.ศ. ที่จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
จบปีการศึกษา 2560
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2560 
(รวมไปถึงภาคซ่อม 2, ฤดูร้อน/2560)
รุ่นที่ 44
จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2562
จบปีการศึกษา 2561
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2561
(รวมไปถึงภาคซ่อม 2, ฤดูร้อน/2561)
รุ่นที่ 45
จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2563
จบปีการศึกษา 2562
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2562 
(รวมไปถึงภาคซ่อม 2, ฤดูร้อน/2562)
รุ่นที่ 46
จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2564
จบปีการศึกษา 2563
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2563
(รวมไปถึงภาคซ่อม 2, ฤดูร้อน/2563)
รุ่นที่ 47
จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2566
จบปีการศึกษา 2564
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2564 
(รวมไปถึงภาคซ่อม 2, ฤดูร้อน/2564)
รุ่นที่ 48
จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2567

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าว

 หัวข้อข่าวView
No results found.

ค้นหาข้อมูลเร่งด่วน


ตั้งคำถาม

เงื่อนไขการบริการ

1. บริการตอบคำถามในวันเวลาราชการ
2. คำถามเกี่ยวกับปัญหาหลักสูตร, เนื้อหาวิชา ขอให้สอบถามหรือติดต่อคณะที่นักศึกษาสังกัด
3. คำถามเกี่ยวกับปัญหาของหน่วยงาน ขอให้สอบถามที่ โทร. 02-3108000 (โอนไปยังหน่วยงานนั้นๆ)
4. กรุณาให้รายละเอียดของปัญหาในข้อคำถามที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ปีและภาคการศึกษาที่สมัครเรียน คณะ สาขา ลงทะเบียนหรือสมัครช่องทางใด เป็นต้น
5. กรณีต้องการคำตอบเร่งด่วน กรุณาโทร.สอบถามโดยตรงที่ 02-3108614 หรือสอบถามผ่านทางเพจ Facebook : สวป. ม.รามคำแหง

Perpage:
 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 
 
 
 
 เกียรตินิยมมีคำตอบ อื่น ๆ20มี้นxxxx21 พ.ค. 2567 09:28:23
 ไม่สามารถอัพโหลดเอกสารได้มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา27นายเxxxx21 พ.ค. 2567 08:12:57
 การกู้กยศมีคำตอบ อื่น ๆ21ซูxxxx21 พ.ค. 2567 05:56:52
 อยากเรียนบัญชีรามควบกับเรียนมหาลัยอื่นมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา20ชญานxxxx21 พ.ค. 2567 04:52:45
 นักศึกษารหัส 57 ที่ได้ทำเรื่องขอขยายเวลาการศึกษาไว้มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ18บีxxxx21 พ.ค. 2567 02:33:01
 สอบถามเกี่ยวกับการขอค่าลงทะเบียนคืนค่ะมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ18จ๊ะจxxxx20 พ.ค. 2567 23:37:28
 อัพโหลดเอกสารไม่ได้มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา16จตุพxxxx20 พ.ค. 2567 22:55:55
 จะได้ใบรับรองสภาก่อนสมัครเนติบัณทิตมั้ยมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ14นศ รxxxx20 พ.ค. 2567 22:36:36
 ลืมลงเบียนตามโครงสร้างหลักสูตรมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ22ภูมิxxxx20 พ.ค. 2567 20:33:03
 การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนมีคำตอบ อื่น ๆ20วรรณxxxx20 พ.ค. 2567 20:01:56
 เกียรตินิยมมีคำตอบ อื่น ๆ33หอมxxxx20 พ.ค. 2567 19:15:25
 การลาออกจากการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วทางอีเมลจะมีผลเมื่อใดมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา17ธัญพxxxx20 พ.ค. 2567 12:28:10
 รีเกรด นักศึกษาส่วนภูมิภาคมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ19นศxxxx20 พ.ค. 2567 12:18:26
 ยกเลิกใบเสร็จเก่าลงทะเบียนใหม่มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ15ชฎาxxxx20 พ.ค. 2567 11:46:04
 รูปชุดครุยมีคำตอบ อื่น ๆ30นศxxxx20 พ.ค. 2567 09:58:41
 บัตรนักศึกษาหายมีคำตอบ อื่น ๆ20สุนิxxxx20 พ.ค. 2567 08:21:53
 การย้ายคณะไปส่วนภูมิภาค กยศ ต้องทำอย่างไรมีคำตอบ อื่น ๆ21กันยxxxx20 พ.ค. 2567 05:48:37
 อาคารและเรียนอยู่ตรงไหนมีคำตอบ อื่น ๆ28พชธกxxxx19 พ.ค. 2567 20:06:28
 ห้อง SK 1402 อยู่ตรงไหนคะมีคำตอบ อื่น ๆ19พชธกxxxx19 พ.ค. 2567 19:41:22
 การสอบซ่อม แล้วลงทะเบียนเทอมต่อไปมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ30นกxxxx19 พ.ค. 2567 18:36:37

หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+