มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถามที่พบบ่อย : 7

ID7
หมวดคำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
คำถามการขอสอบซ้ำซ้อน
คำตอบ

การขอสอบซ้ำซ้อนมีหลักเกณฑ์อย่างไร

นักศึกษาจะต้องปฏิบัติการขอสอบซ้ำซ้อนต่อไปนี้
นักศึกษาที่ขอจบ จะขอสอบซ้ำซ้อนได้โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
๑. คุณสมบัติ
         
๑.๑  เป็นผู้ยื่นความจำนงขอจบโดยมีหน่วยกิตที่หลือไม่เกิน ๓๐ หน่วยกิตในภาคปกติและไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน
          ๑.๒  กระบวนวิชาที่สอบซ้ำซ้อนต้องไม่เป็นวิชาที่เลือกกระบวนวิชาอื่นแทนได้

๒. การยื่นขอสอบซ้ำซ้อน
          ๒.๑  ให้นักศึกษาที่ขอจบดังกล่าว กรอกแบบฟอร์มขอสอบซ้ำซ้อนตามที่คณะกำหนดต่อคณบดี  หรือผู้แทนด้วยตนเอง ในช่วงการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะเข้าสอบซ้ำซ้อนได้
          ๒.๒  หากนักศึกษาแจ้งข้อความเป็นเท็จ จะถือว่านักศึกษากระทำผิดวินัยมีโทษปรับตกทุกกระบวนวิชา และห้ามลงทะเบียนเรียนภาคปกติ

๓. การจัดสอบและแจกข้อสอบ
          ๓.๑  ให้แต่ละคณะที่นักศึกษาสังกัดดำเนินการจัดสอบซ้ำซ้อนเอง ตามวัน เวลา และการสอบมหาวิทยาลัยกำหนด โดยเพิ่มเวลาสอบของทุกคาบการสอบซ้ำซ้อน เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น
          ๓.๒   เมื่อเริ่มสอบให้แจกข้อสอบกระบวนวิชาแรกวิชาเดียว หลังจากการสอบผ่านพ้นไปแล้ว ๑ ชั่วโมง  ให้แจกข้อสอบกระบวนวิชาที่สองและกระบวนวิชาที่สาม (ถ้ามี)
          ๓.๓  เมื่อหมดเวลาการสอบของกระบวนวิชาแรก ให้กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคำตอบกระบวนวิชาแรกทันที
          ๓.๔   ให้แต่ละคนที่ดำเนินการสอบซ้ำซ้อน รับและส่งข้อสอบกระดาษคำตอบทุกกระบวนวิชาที่กรรมการรับส่งข้อสอบเพียงแห่งเดียว

วันที่เพิ่มข้อมูล8 ต.ค. 2557 14:01:03
Pop Hit829

หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+