มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถามที่พบบ่อย : 4

ID4
หมวดคำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
คำถามหลักสูตรที่เปิดสอน ชั้นปริญญาตรี (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
คำตอบ

หลักสูตรที่เปิดสอน (ปริญญาตรี ส่วนกลาง)

คณะนิติศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี
 หลักสูตร 4 ปี จำนวน 140 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) Bachelor of Laws (LL.B.)
เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานิติศาสตร์

 

คณะบริหารธุรกิจ
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร
 
1. หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) หลักสูตร 4 ปี
จำนวน 135 หน่วยกิต เปิดสอน 8 สาขาวิชา  คือ  การจัดการ การเงินและการธนาคาร การตลาด การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาการโฆษณา กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์) การจัดการธุรกิจบริการ (กลุ่มวิชาการโรงแรม กลุ่มวิชาการประกันภัย กลุ่มวิชาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจระหว่างประเทศ และการท่องเที่ยว
2. หลักสูตรปริญญาบัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) หลักสูตร 4 ปี จำนวน 133 หน่วยกิต
เปิดสอน 1 สาขาวิชา


คณะมนุษยศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี
 หลักสูตร 4 ปี จำนวน 144 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor’s Degree in Arts (B.A)
เปิดสอน 13 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศา ภาษาเยอรมัน ปรัชญา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษาจีน ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว  และภาษาญี่ปุ่น 

 

คณะศึกษาศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี
4 สาขาวิชา 
1.  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 4-5 ปี จำนวน 123-175 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา   ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) Bachelor of Education (B.Ed.), ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Art (B.A.)
เปิดสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน(5ปี) ภาควิชาการประเมินและการวิจัย(4ปี) ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา(4ปี) ภาควิชาพลานามัย(5ปี) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์(4ปี,5ปี) ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา และภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา(5ปี)
2.  สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตร 4 ปี จำนวน 137 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต(จิตวิทยา) วท.บ.(จิตวิทยา) Bachelor of Science (Psychology), B.S. (Psychology)
เปิดสอนสาขาวิชาเอก จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3.  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี จำนวน 136 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต(ภูมิศาสตร์) วท.บ.(ภูมิศาสตร์) Bachelor of Science (Geography), B.S. (Geography)
เปิดสอน ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภูมิศาสตร์กายภาพและสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ทั่วไป 
4.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตร 4 ปี จำนวน 130 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การกีฬา) วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) Bachelor of Science (Sport of Science), B.S. (Sport of Science)
เปิดสอน การบริหารจัดการนันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาประยุกต์

 

คณะวิทยาศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี
 หลักสูตร 4 ปี จำนวน 130-138 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) Bachelor of Science (B.S.in…………….)
เปิดสอน 14 สาขาวิชา คณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ การวิจัยดำเนินงาน เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

คณะรัฐศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร 4 ปี จำนวน 145 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) Bachelor of Political Science (B.Pol.Sc.)
เปิดสอน 3 กลุ่มวิชาเอก
1กลุ่มวิชาเอกการปกครอง (Plan A),  
2.  กลุ่มวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Plan B)
3.  และกลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (Plan C) 

 

คณะเศรษฐศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 137 หน่วยกิต 
ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) Bachelor of Economics (B.Econ.)
เปิดสอน 10 สาขาวิชา ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ เศรษฐศาสตร์การเกษตร ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 

 


คณะสื่อสารมวลชน
เปิดสอนระดับปริญญาตรี
 หลักสูตร 4 ปี จำนวน 144 หน่วยกิต 
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน) Bachelor of Arts (Mass Communication) B.A. (Mass Communication) 
เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

 


คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร 4 ปี จำนวน 132 หน่วยกิต 
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) ศ.ศ.บ.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) Bachelor of Arts (Human Resourse Development) B.A. (Human Resourse Development) 
เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 


คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร 4 ปี จำนวน 140-148 หน่วยกิต 
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering (B.Eng.) 
เปิดสอน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
          1.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
          2.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
          3.สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
          4.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
          5.สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี   137-139  หน่วยกิต
ชื่อปริญญา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ) Bachelor of Fine and Applied Arts(B.F.A.) 
เปิดสอน 3 สาขาวิชา 
1.สาขาวิชานาฏกรรมไทย 
2.สาขาวิชาดนตรีไทย
3.สาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม วิชาเอกดนตรีลูกทุ่ง-ลูกกรุง วิชาเอกการขับร้อง วิชาเอกการแสดงดนตรี วิชาเอกทฤษฎีและการประพันธ์เพลง วิชาเอกดนตรีเพื่อชีวิตศึกษาและการประพันธ์

 

คณะทัศนมาตรศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี
 หลักสูตร 6 ปี จำนวน 238 หน่วยกิต
1.หลักสูตร 6 ปี สำหรับผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเริ่มเรียนเป็น Pre-Optometry ในช่วง 2 ปีแรก และเรียน Optometry ในช่วง 4 ปีหลัง
2.หลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เรียน Optometry ในหลักสูตร 4 ปี 
ชื่อปริญญา ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (ทศ.บ.) Doctor of Optometry (O.D.)
เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  จังหวัดสุโขทัย
เปิดสอนระดับปริญญาตรี
 หลักสูตร 4 ปี จำนวน 131 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) Bachelor of Health (B.P.H)
เปิดสอน 2 หลักสูตร 
1.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210
โทร.055-945-112-4 หรือสำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 13 โทร. 02-310-8928 www.sukhothai.ru.ac.th 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน (ปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนระดับปริญญาตรี ใน 4 คณะ/สาขาวิชาในส่วนภูมิภาค (23 จังหวัด)
            คณะนิติศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์
            คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ
            คณะสื่อสารมวลชน  สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
            คณะรัฐศาสตร์  กลุ่มวิชาเอก  การบริหารรัฐกิจ

 

 

 

วันที่เพิ่มข้อมูล8 ต.ค. 2557 13:23:45
Pop Hit56316

หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+