มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถามที่พบบ่อย : 30

ID30
หมวดคำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
คำถามการสมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี ( PRE-DEGREE)
คำตอบ

การสมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี ( PRE-DEGREE)

คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

      คุณวุฒิของผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้
     ๑.     สอบไล่ได้ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป หรือ
     ๒.     เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานส่วนราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ หรือ
     ๓.     เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยรามคำ แหงเห็นสมควร หรือ
     ๔.     เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้
     ทั้งนี้ผู้ที่มีคุณวุฒิตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ จะต้องจบหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 


เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

๑.    หนังสือสำคัญแสเดงคุณวุฒิ ต้องระบุวันสำเร็จการศึกษาด้วย ถ่ายสำเนาให้ชัดเจน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
        ๑.๑  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ใช้สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๓)  (ร.บ.๑ หรือใบประกาศนียบัตร) จำนวน ๒ ฉบับ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังเรียนอยู่ ม.ปลาย ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ให้ใช้สำเนาวุฒิการศึกษาจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) เท่านั้น  
       ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองว่ากำลังเรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาสมัคร
       ๑.๒  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอื่นๆ สมัครเรียนเป็นรายกระบวนวิชา (เฉพาะบางกระบวนวิชา) ให้ใช้สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ๒ ฉบับ
๒.    สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ (ถ่ายสำเนาเฉพาะหน้าที่มีชื่อผู้สมัครเท่านั้น)
๓.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ จำนวน ๓ ฉบับ
๔.    หลักฐานอื่นๆที่ใช้ประกอบในการสมัคร กรณีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ให้ถ่ายสำเนาจำนวน ๒ ฉบับ
๕.    ใบสมัคและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.๒) พร้อมติดรูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด ๒ นิ้ว เท่านั้น
๖.    แผ่นระบายระเบียนประวัตินักศึกษา (ม.ร.๒๕)
        เอกสารตามข้อ ๕-๖ แทรกอยู่ในระเบียบการฯ (ม.ร.๑) ให้ผู้สมัครกรอกและระบายให้ครบถ้วน เอกสารตามข้อ ๑-๔ ให้ถ่ายเอกสารขนาด A4 หรือถ่ายขนาด 21.5 x 35.3 ซม. เท่านั้น
 


ขั้นตอนการสมัครรายกระบวนวิชา (PRE-DEGREE) ด้วยตนเอง

สถานที่รับสมัคร    อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำ แหงมหาราช
รายละเอียดแต่ละขั้นตอน   ๑.    ใบสมัครและขึ้นทะเบียนฯ (ม.ร.๒) ผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (PRE - DEGREE)
                                      ๒.    สำเนาวุฒิบัตรจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป จำนวน ๒ ฉบับ
                                             (ไม่ให้ใช้สำเนาสมุดพกหรือหนังสือรับรองกำ ลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาตอนปลาย)
                                      ๓.    สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๓ ฉบับ
                                      ๔.    คู่มือกรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ (ม.ร.๒๕) สำ หรับแผ่นระบายให้ใส่ไว้ในคู่มือ ม.ร. ๒๕
                                      ๕.    เอกสารอื่นๆ(ถ้ามี) กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว-นามสกุล ให้เย็บติดคู่กับสำเนาวุฒิบัตรทั้ง ๒ ฉบับด้วย

ห้องประชุมใหญ่
อาคารหอประชุม
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  - ตรวจหลักฐานการสมัคร
  - ออกเลขรหัสประจำ ตัวผู้เข้าศึกษา
  - แนะนำ การติดสติ๊กเกอร์เลขรหัสประจำ ตัวผู้เข้าศึกษา
  - เลือกกระบวนวิชาลงทะเบียนเฉพาะวิชาชั้นปีที่1 ในเอกสาร ม.ร.36/1
    โดยดูกระบวนวิชาชั้นปีที่1 ตามคณะที่เลือกเข้าศึกษา หน้า ๔-๕ ของระเบียบการรับสมัครฯ
   *(กรณีผู้ใช้ม.ร.๓๖, ม.ร.๓๗ ให้พบเจ้าหน้าที่เพื่อขอทำ การเลือกวิชาใน ม.ร.30)
ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันด์
 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  - ชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียน
    (ดูรายละเอียดหน้า ๑๓ ของระเบียบการรับสมัครฯ)
  - จัดเก็บซองประวัตินักศึกษา

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการรับสมัครเป็นนักศึกษาใหม่แล้ว ผู้สมัครจะได้รับเอกสารกลับไป ดังนี้ 
         ๑. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
         ๒. ใบนัดรับบัตรประจำ ตัวนักศึกษา
         ๓. หนังสือปฐมนิเทศนักศึกษา
 


อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา

1.  ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิตๆ ละ 50  บาท
2.  ค่าบัตรประจำตัวผู้เข้าศึกษา 100  บาท
3.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา 800  บาท
4.  ค่าขึ้นทะเบียนผู้เข้าศึกษา 500  บาท
5.  ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง 100   บาท
6.  ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย  ภาคปกติ
     ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย  ภาคฤดูร้อน
500  บาท
300  บาท
7.  ค่าใบรับรองผลการศึกษา ชุดละ 40  บาท                                      
   

สูตรการชำระเงินสำหรับผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชา (PRE-DEGREE)

จำนวนหน่วยกิต ค่าหน่วยกิต
(บาท)
ค่าบำรุง
(บาท)
ค่าธรรมเนียม
แรกเข้าศึกษา
ค่าทำบัตร
ประจำตัวถาวร
ค่าขึ้นทะเบียน
เข้าศึกษา
ค่าสมาชิก
ข่าวรามฯ
รวม
(บาท)
1 50 500       800    100       500    100    2,050
2 100 500       800    100       500    100    2,100
3 150 500       800    100       500    100    2,150
4 200 500       800    100       500    100    2,200
5 250 500       800    100       500    100    2,250
6 300 500       800    100       500    100    2,300
7 350 500       800    100       500    100    2,350
8 400 500       800    100       500    100    2,400
9 450 500       800    100       500    100    2,450
10 500 500       800    100       500    100    2,500
11 550 500       800    100       500    100    2,550
12 600 500       800    100       500    100    2,600
13 650 500       800    100       500    100    2,650
14 700 500       800    100       500    100    2,700
15 750 500       800    100       500    100    2,750
16 800 500       800    100       500    100    2,800
17 850 500       800    100       500    100    2,850
18 900 500       800    100       500    100    2,900
19 950 500       800    100       500    100    2,950
20 1,000 500       800    100       500    100    3,000
21 1,050 500       800    100       500    100    3,050
22 1,100 500       800    100       500    100    3,100

 

 

 

วันที่เพิ่มข้อมูล17 ต.ค. 2557 10:09:28
Pop Hit14972

หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+