มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถามที่พบบ่อย : 28

ID28
หมวดคำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
คำถามเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่
คำตอบ

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครนักศึกษาใหม่

1.  สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน 2 ฉบับ
        - นักศึกษาปกติ/นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ใช้วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป(ปวช, ปวส, ปริญญาตรี)
        - นักศึกษาพรีดีกรี ใช้วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1 ฉบับ (กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันสมัครด้วย) และ/หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ (กรณีใช้ยศในการสมัคร)

3.  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 - 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

4.  ใบรับรองแพทย์  (ใช้เฉพาะกรณีสมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติ, กรณีสมัครเป็นนักศึกษาพรีดีกรีไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์)

5. เอกสารเพื่อใช้ในกรณีเทียบโอนหน่วยกิต (กรณีสมัครเป็นนักศึกษาพรีดีกรีไม่ต้องใช้)
        - ทรานสคริปท์ไม่สำเร็จการศึกษา (ขอรับบริการได้ที่หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) - สำหรับนักศึกษารามคำแหงที่พ้นสภาพโดยที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาพรีดีกรีสมัครเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาตรี
        - ทรานสคริปท์ฉบับจริง 1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับ และคำอธิบายรายวิชา สำหรับเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น

6. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล (ถ้าเปลี่ยน) และ หนังสือแต่งตั้งยศ ตำแหน่ง คำนำหน้านามพิเศษ (กรณีใช้ยศ ในการสมัคร)

 

วันที่เพิ่มข้อมูล17 ต.ค. 2557 09:19:14
Pop Hit24137

หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+