มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถามที่พบบ่อย : 28

ID28
หมวดคำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
คำถามเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่
คำตอบ

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครนักศึกษาใหม่

1.  สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน 2 ฉบับ
        - นักศึกษาปกติ/นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ใช้วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป(ปวช, ปวส, ปริญญาตรี)
        - นักศึกษาพรีดีกรี ใช้วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

2. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  3 ฉบับ (กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันสมัครด้วย)

4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

5  ใบรับรองแพทย์  (ใช้เฉพาะกรณีสมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติ, กรณีสมัครเป็นนักศึกษาพรีดีกรีไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์)

6. เอกสารเพื่อใช้ในกรณีเทียบโอนหน่วยกิต (กรณีสมัครเป็นนักศึกษาพรีดีกรีไม่ต้องใช้)
        - ทรานสคริปท์ไม่สำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษารามคำแหงที่พ้นสภาพโดยที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาพรีดีกรีสมัครเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อ
        - ทรานสคริปท์ และคำอธิบายรายวิชา สำหรับเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น

7. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล(ถ้าเปลี่ยน)

 

วันที่เพิ่มข้อมูล17 ต.ค. 2557 09:19:14
Pop Hit23800

หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+