มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถามที่พบบ่อย : 29

ID29
หมวดคำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
คำถามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คำตอบ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี

 1.     ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิตๆ ละ     25  บาท                                       
 2.     ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 100  บาท
 3.     ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา     1,200  บาท
 4.     ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา     1,000  บาท
 5.     ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำ แหง 100  บาท
 6.     ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 800  บาท
 7.     ค่าเทียบโอนหน่วยกิต
        7.1     หน่วยกิตสะสมเดิมจากมหาวิทยาลัยรามคำ แหง (ทุกกรณี) หน่วยกิตละ    
        7.2     หน่วยกิตอนุปริญญาขึ้นไปจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น หน่วยกิตละ    

50  บาท
100  บาท


สูตรการชำระเงินสำหรับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กรณีสมัครด้วยตนเอง)

จำนวนหน่วยกิต ค่าหน่วยกิต
(บาท)
ค่าบำรุง
(บาท)
ค่าธรรมเนียม
แรกเข้าเป็นนศ.
ค่าบัตรนศ. ค่าขึ้นทะเบียน
เป็นนศ.
ค่าสมาชิกข่าวรามฯ รวม
(บาท)
1 25 800    1,200    100    1,000    100    3,225
2 50 800    1,200    100    1,000    100    3,250
3 75 800    1,200    100    1,000    100    3,275
4 100 800    1,200    100    1,000    100    3,300
5 125 800    1,200    100    1,000    100    3,325
6 150 800    1,200    100    1,000    100    3,350
7 175 800    1,200    100    1,000    100    3,375
8 200 800    1,200    100    1,000    100    3,400
9 225 800    1,200    100    1,000    100    3,425
10 250 800    1,200    100    1,000    100    3,450
11 275 800    1,200    100    1,000    100    3,475
12 300 800    1,200    100    1,000    100    3,500
13 325 800    1,200    100    1,000    100    3,525
14 350 800    1,200    100    1,000    100    3,550
15 375 800    1,200    100    1,000    100    3,575
16 400 800    1,200    100    1,000    100    3,600
17 425 800    1,200    100    1,000    100    3,625
18 450 800    1,200    100    1,000    100    3,650
19 475 800    1,200    100    1,000    100    3,675
20 500 800    1,200    100    1,000    100    3,700
21 525 800    1,200    100    1,000    100    3,725
22 550 800    1,200    100    1,000    100    3,750

 

 

 

วันที่เพิ่มข้อมูล17 ต.ค. 2557 09:36:15
Pop Hit58339

หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+