มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถามที่พบบ่อย : 35

ID35
หมวดคำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
คำถามข้อแนะนำสำหรับนักศึกษาพรีดีกรี หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(หรือเทียบเท่า) แล้ว
คำตอบ

ข้อแนะนำสำหรับนักศึกษาพรีดีกรี หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(หรือเทียบเท่า)แล้ว
หรือเปลี่ยนจากระบบพรีดีกรี ให้เป็นนักศึกษาภาคปกติ

            นักศึกษาพรีดีกรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(หรือเทียบเท่า)แล้ว สามารถสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นนักศึกษาภาคปกติได้ โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
1.  ลาออกจากการเป็นนักศึกษาพรีดีกรี
     ให้ทำการลาออกจากการเป็นนักศึกษาพรีดีีกรี โดยเขียนใบคำร้องได้ที่ ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) ในวันและเวลาราชการ  โดยใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน (นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาได้จากเจ้าหน้าที่ หากยังมีภาคการสอบที่คาบเกี่ยวเมื่อได้ทำเรื่องลาออกไปแล้ว)

2. สมัครเป็นนักศึกษาใหม่โดยใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต
    นักศึกษาต้องทำการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภาคปกติ และเทียบโอนหน่วยกิตที่เคยสอบได้ขณะเป็นนักศึกษาพรีดีกรี โดยต้องเตรียมหลักฐานดังนี้
    - สำเนาวุฒิการศึกษา (ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป) ระบุวันสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
    - สำเนาทะเบียนทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
    - รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    - ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
    - ทรานสคริปท์แบบไม่สำเร็จการศึกษา ของรหัสนักศึกษาพรีดีกรี เพื่อใช้ในการเทียบโอน
(ขอได้ที่งาน One Stop Service อาคาร KLB ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 (หัวหมาก) ในวัน-เวลาราชการ และให้บริการในวันรับสมัครนักศึกษาใหม่ด้วย)
    นักศึกษาต้องทำการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และเทียบโอนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัย(เท่านั้น) โดยดำเนินการในช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ของทุกภาคการศึกษา

   *** นักศึกษาสามารถทำเรื่องการลาออกและสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ได้ในวันเดียวกัน ***

    การเทียบโอนหน่วยกิต
        
นักศึกษาจะต้องใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต โดยจะทำการเทียบโอนวันที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษา หากนักศึกษายังรอการประกาศผลสอบอยู่ และเกรดยังไม่เข้าระบบทรานสคริปท์ทั้งหมด ให้นักศึกษาแจ้งเจ้าหน้าที่รับสมัคร และให้ทำการชำระค่าเทียบโอนไว้ก่อน 100 บาท และหลังจากผลสอบที่รอเข้าระบบทรานสคริปท์แล้ว ให้ขอทรานสคริปท์และไปดำเนินการเทียบโอนหน่วยกิตในที่ทำการคณะที่ได้สมัครเข้าอีกครั้งหลังจากการรับสมัครฯ 

    ค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ดูรายละเอียดได้โดย คลิกที่นี  โดยค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าเทียบโอนหน่วยกิตในกรณีนี้ หน่วยกิตละ 50 บาท(ค่าเทียบโอนหน่วยกิตสามารถชำระได้ภายหลัง ภายใน 1 ปี นับจากวันที่สมัครฯ)

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใดๆ ให้สอบถามได้ที่ หน่วยแนะแนวและประชาสัมพันธ์ (ห้องแนะแนว) อาคาร สวป. ชั้น 4 โทรศัพท์ 02-310-8614

วันที่เพิ่มข้อมูล20 พ.ค. 2558 16:16:18
Pop Hit48736

หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+