มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถามที่พบบ่อย : 36

ID36
หมวดคำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
คำถามหมดสถานสภาพการเป็นนักศึกษา, ครบ8ปีไม่จบการศึกษา ต้องการศึกษาต่อต้องทำอย่างไร
คำตอบ

ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่หมดสถานสถานภาพการเป็นนักศึกษา , 8ปียังไม่จบการศึกษา 

นักศึกษาที่หมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือครบ 8 ปียังไม่จบการศึกษา แต่ต้องการศึกษาต่อให้จบการศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้

1.  ตรวจสอบสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
     ให้นักศึกษาตรวจสอบสถานภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ได้ที่ อาคาร สวป. ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก (รามฯ1) ในวัน-เวลาราชการ  (นักศึกษาที่ขาดการลงทะเบียนเรียนเกิน 2 ภาคปกติ จะหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาโดยปริยาย)

2. สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ โดยใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต
    เพื่อให้นักศึกษาศึกษาต่อจนจบการศึกษา จะต้องทำการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต(กรณีที่มีกระบวนวิชาที่เคยสอบผ่าน) โดยเตรียมหลักฐานการสมัคร และทำการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยใช้หลักฐานในการสมัครดังนี้
    - สำเนาวุฒิการศึกษา (วุฒิการศึกษาเดิม หรือวุฒิฯ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป) จำนวน 2 ฉบับ
    - สำเนาทะเบียนทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
    - รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    - ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
    - ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้าเปลี่ยน)
    - ทรานสคริปท์แบบไม่สำเร็จการศึกษา ของรหัสนักศึกษาเดิม เพื่อใช้ในการเทียบโอนหน่วยกิต 
(ขอได้ที่งาน One Stop Service อาคาร KLB ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 (หัวหมาก) ในวัน-เวลาราชการ และให้บริการในวันรับสมัครนักศึกษาใหม่ด้วย)
    นักศึกษาต้องทำการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมเทียบโอนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น (ไม่สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้) โดยดำเนินการในช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ของทุกภาคการศึกษา

     ค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ดูรายละเอียดได้โดย คลิกที่นี  ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าเทียบโอนหน่วยกิตในกรณีนี้ หน่วยกิตละ 50 บาท (ค่าเทียบโอนหน่วยกิตสามารถชำระได้ภายหลัง ภายใน 1 ปี นับจากวันที่สมัครฯ)

วันที่เพิ่มข้อมูล23 พ.ค. 2558 11:20:11
Pop Hit74637

หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+