มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : รบกวนสอบถามค่ะ

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

การขอสอบซ้ำซ้อน

 

นักศึกษาขอสอบซ้ำซ้อนได้เฉพาะ นักศึกษาที่ลงทะเบียนกาขอจบไว้เท่านั้น

นักศึกษาที่ขอจบจะขอสอบซ้ำซ้อนได้โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๑. คุณสมบัติ

          ๑.๑ เป็นผู้ยื่นความจำนงขอจบโดยมีหน่วยกิตที่หลือไม่เกิน ๓๐ หน่วยกิตในภาคปกติและไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน

          ๑.๒ กระบวนวิชาที่สอบซ้ำซ้อนต้องไม่เป็นวิชาที่เลือกกระบวนวิชาอื่นแทนได้

 

๒. การยื่นขอสอบซ้ำซ้อน

          ๒.๑ ให้นักศึกษาที่ขอจบดังกล่าว กรอกแบบฟอร์มขอสอบซ้ำซ้อนตามที่คณะ หรือในระบบ e-service ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในแต่ภาคการศึกษานั้นๆ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะเข้าสอบซ้ำซ้อนได้

          ๒.๒ หากนักศึกษาแจ้งข้อความเป็นเท็จ จะถือว่านักศึกษากระทำผิดวินัยมีโทษปรับตกทุกกระบวนวิชา และห้ามลงทะเบียนเรียนภาคปกติ

 

๓. การจัดสอบและแจกข้อสอบ

          ๓.๑ สถานที่สอบซ้ำซ้อนคือ อาคารเวียงคำ ชั้น 1 (VKB 101) ตามวัน เวลา และการสอบมหาวิทยาลัยกำหนดในม.ร.30 โดยเพิ่มเวลาสอบของทุกคาบการสอบซ้ำซ้อน เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น

          ๓.๒ เมื่อเริ่มสอบให้แจกข้อสอบกระบวนวิชาแรกวิชาเดียว หลังจากการสอบผ่านพ้นไปแล้ว ๑ ชั่วโมง ให้แจกข้อสอบกระบวนวิชาที่สองและกระบวนวิชาที่สาม (ถ้ามี)

          ๓.๓ เมื่อหมดเวลาการสอบของกระบวนวิชาแรก ให้กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคำตอบกระบวนวิชาแรกทันที

          ๓.๔ ให้แต่ละคนที่ดำเนินการสอบซ้ำซ้อน รับและส่งข้อสอบกระดาษคำตอบทุกกระบวนวิชาที่กรรมการรับส่งข้อสอบเพียงแห่งเดียว

 

สอบถามค่ะ  จากหลักเกณฑ์ข้างต้น ในข้อ1.2

กระบวนวิชาที่สอบซ้ำซ้อนต้องไม่เป็นวิชาที่เลือกกระบวนวิชาอื่นแทนได้

อันนี้หมายถึง  ถ้าไม่ใช่วิชาเอกหลัก ของคณะ ก็ไม่สามารถลงขอสอบซ้ำซ้อนได้ใช่ไหมคะ   

แล้วถ้าเป็นในกรณีนักศึกษาครบ8ปี   เป็นเทอมสุดท้ายที่สามารถสอบได้   แม้จะเป็นวิชาเอกเลือกของคณะก็ยังสามารถขอสอบซ้ำซ้อนได้ไหมคะ

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามชุติxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม16 ก.ย. 2564 14:55:01
จำนวนผู้อ่าน7282

คำตอบ

รายละเอียด

นักศึกษาส่วนกลาง ทุกรหัส (ยกเว้นพรีดีกรี) ที่มีสิทธิ์สอบซ้ำซ้อนได้นั้น ภาคปกติ (ภาค 1 , ภาค 2)

                -ต้องลงทะเบียนกาขอจบไว้

                -ต้องเป็นวิชาที่ไม่สามารถนำวิชาอื่นแทนได้

                -ต้องยื่นเรื่องและได้รับอนุมัติจากคณะ ตามช่องทางและวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

                ภาคซ่อม

                -ถ้าลงทะเบียนกาขอจบไว้ในภาคปกติ ก็สามารถสอบซ้าซ้อนได้ทุกวิชาในภาคซ่อม

                -ต้องยื่นเรื่องและได้รับอนุมัติจากคณะ ตามช่องทางและวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

                นักศึกษาส่วนภูมิภาค (ยกเว้นพรีดีกรี) ที่มีสิทธิ์สอบซ้ำซ้อนได้นั้น

                ภาคปกติ (ภาค 1 , ภาค 2)

                -ถ้าลงทะเบียนกาขอจบไว้ ก็สามารถเข้าห้องสอบซ้ำซ้อนได้เลย

                ภาคซ่อม

                -สามารถสอบซ้ำซ้อนได้ทุกกระบวนวิชา (ไม่ต้องกาขอจบก็ได้)

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ21 ก.ย. 2564 11:18:02
IP Address10.3.28.122
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+