มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ขอสอบซ้ำซ้อน

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

1.กรณีกาขอจบการศึกษาแล้ว บอกเพิ่มกระบวนวิชาเพิ่มจึงมีเวลาวันสอบซ้ำซ้อนกัน จะต้องยื่นเรื่องขอสอบซ้ำซ้อนหรือไม่คะ หรือไม่ต้องทำเรื่องเพิ่มสามรถเข้าสอบซ้ำซ้อนได้เลยคะ

2.กรณีต้องยื่นเรื่อง นักศึกษาส่วนภูมิภาคสามรถยื่นเรื่องได้ที่ไหนคะ 

3.ลงทะเบียนขอสอบซ้ำซ้อนส่วนภูมิภาควันไหนคะ

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามเตยxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม4 พ.ย. 2563 18:35:50
จำนวนผู้อ่าน6449

คำตอบ

รายละเอียด

การขอสอบซ้ำซ้อนของนักศึกษาส่วนภูมิภาค

คุณสมบัติ

1.เป็นผู้ที่ขอจบการศึกษาในภาคนี้ โดยเหลือกระบวนวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 30 หน่วยกิต และไม่นับรวมกระบวนวิชาที่ยังไม่ทราบผลการสอบที่ลงทะเบียนเรียนไว้ก่อนภาคนี้

2.กรณีที่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตไว้แต่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือ ต้องชำระให้ครบถ้วนภายในวันที่ลงทะเบียนเรียนและขอสอบซ้ำซ้อนที่สาขาวิทยบริการฯ หรือทางไปรษณีย์ธนาณัติ

หลักเกณฑ์

1.ขอสอบซ้ำซ้อนได้สูงสุด 4 กระบวนวิชา ในวัน และคาบเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องเขียนคำร้อง

2.หากการแจ้งขอสอบซ้ำซ้อนไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด จะตัดสิทธิ์การขอสอบซ้ำซ้อนออกให้เหลือไม่เกิน 24 หน่วยกิต พร้อมทั้งมีจดหมายแจ้งให้นักศึกษาทราบ

3.นักศึกษาที่ขอสอบซ้ำซ้อนแล้ว ห้ามย้ายศูนย์สอบโดยเด็ดขาด(มีปัญหาการจัดข้อสอบ ห้องสอบซ้ำซ้อนและค่าใช้จ่ายของศูนย์สอบ)หากมีความจำเป็นต้องย้าย ให้เลือกสอบ 1 วิชาที่ศูนย์สอบใหม่

-กรณีของนักศึกษา ถ้าลงทะเบียนกาขอจบไว้ ก็สมารถเข้าห้องสอบซ้ำซ้อนได้เลย ตามวันเวลาที่ระบุในตารางสอบรายบุคคล ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านบน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยจัดสอบ โทร. 02-3108611

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ5 พ.ย. 2563 13:37:15
IP Address10.3.28.122
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+