มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การสอบซ้ำซ้อน

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

สอบซ้ำซ้อนคืออะไรคะ เป็นการสอบในกรณีไหนถึงจะขอสอบซ้ำซ้อนได้

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามaunnika
e-maildddrivee@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม23 พ.ค. 2563 03:17:40
จำนวนผู้อ่าน174

คำตอบ

รายละเอียด

การขอสอบซ้ำซ้อนมีหลักเกณฑ์อย่างไร

นักศึกษาขอสอบซ้ำซ้อนได้เฉพาะ นักศึกษาที่ลงทะเบียนกาขอจบไว้เท่านั้น
นักศึกษาที่ขอจบจะขอสอบซ้ำซ้อนได้โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
๑. คุณสมบัติ
          
๑.๑  เป็นผู้ยื่นความจำนงขอจบโดยมีหน่วยกิตที่หลือไม่เกิน ๓๐ หน่วยกิตในภาคปกติและไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน
          ๑.๒  กระบวนวิชาที่สอบซ้ำซ้อนต้องไม่เป็นวิชาที่เลือกกระบวนวิชาอื่นแทนได้

๒. การยื่นขอสอบซ้ำซ้อน
          ๒.๑  ให้นักศึกษาที่ขอจบดังกล่าว กรอกแบบฟอร์มขอสอบซ้ำซ้อนตามที่คณะ หรือในระบบ e-service ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในแต่ภาคการศึกษานั้นๆ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะเข้าสอบซ้ำซ้อนได้
          ๒.๒  หากนักศึกษาแจ้งข้อความเป็นเท็จ จะถือว่านักศึกษากระทำผิดวินัยมีโทษปรับตกทุกกระบวนวิชา และห้ามลงทะเบียนเรียนภาคปกติ

๓. การจัดสอบและแจกข้อสอบ
          ๓.๑  สถานที่สอบซ้ำซ้อนคือ อาคารเวียงคำ ชั้น 1 (VKB 101)  ตามวัน เวลา และการสอบมหาวิทยาลัยกำหนดในม.ร.30 โดยเพิ่มเวลาสอบของทุกคาบการสอบซ้ำซ้อน เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น
          ๓.๒   เมื่อเริ่มสอบให้แจกข้อสอบกระบวนวิชาแรกวิชาเดียว หลังจากการสอบผ่านพ้นไปแล้ว ๑ ชั่วโมง  ให้แจกข้อสอบกระบวนวิชาที่สองและกระบวนวิชาที่สาม (ถ้ามี)
          ๓.๓  เมื่อหมดเวลาการสอบของกระบวนวิชาแรก ให้กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคำตอบกระบวนวิชาแรกทันที
          ๓.๔   ให้แต่ละคนที่ดำเนินการสอบซ้ำซ้อน รับและส่งข้อสอบกระดาษคำตอบทุกกระบวนวิชาที่กรรมการรับส่งข้อสอบเพียงแห่งเดียว

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ25 พ.ค. 2563 15:04:25
IP Address10.3.20.22
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+