มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : กระผมเคยทุจริตข้อสอบ แล้วทำเรื่องลาออกไปแล้ว สามารถกลับมาสมัครเป็นนักศึษาใหม่ได้อีกไหมคับ

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียดอยากทราบว่า หากกระผมเคยเป็นนักศึกษาเก่าที่ม.ราม ครั้งนึงเคยถูกจับได้ว่าทุจริตในการสอบโดยการพกเครื่องมือสื่อสารเข้าไปทำทุจริต แล้วหลังจากนั้นได้ทำเรื่องลาออกแล้ว ในภาคนี้กระผมประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ กระผมสามารถจะไปสมัครได้อีกไหมคับ ...
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามสมัคxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม5 มี.ค. 2558 13:25:39
จำนวนผู้อ่าน6018

คำตอบ

รายละเอียด ตามเกณฑ์ของงานวินัย นักศึกษา ผู้ใดถูกลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ประสงค์จะเข้าสมัครเป็นนักศึกษาอีกให้ยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อคณบดีแห่งคณะซึ่งผู้ร้องถูกลงโทษ โดยหนังสือรับรองของบิดามารดา หรือผู้ปกครองและผู่อื่นซึ่งทางมหาวิทยาลัยเชื่อถือได้อีก 1 คน รวมเป็น 2 คน ว่าตั้งแต่ถูกลบชื่อจนถึงขณะที่ยื่นคำร้อง ผู้ถูกลบชื่อได้ประพฤติตนเรียบร้อยตลอดมา และรับรองว่าจะสอดส่องดูแลให้ผู้ถูกลบชื่อประพฤติตนอยู่ในระเบียบและวินัยของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดต่อไป เมื่ออธิการบดีเห็นสมควรก็ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา กรณียื่่นคำร้องขอเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อนี้ จะกระทำได้ต่อเมื่อพ้นกำหนดเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ถ้าคราวแรกมหาวิทยาลัยไม่รับเข้าเป็นนักศึกษา นักศึกษาผู้ถูกลบชื่ออาจยื่นคำร้องขอเข้าเป็นนักศึกษาอักครั้งหนึ่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ลงมติไม่ให้รับอีกเป็นครั้งที่สอง ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยไม่พึงปราถนาที่จะรับผู้ร้องเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้อีกต่อไป โดยให้สอบถามข้อสงสัยเพิ่มเติมได้ที่ งานวินัยนักศึกษา อาคารกองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 โทร.02-3108077 ครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ9 มี.ค. 2558 16:16:11
IP Address10.3.20.149
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+