มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : สอบถามเรื่องวิชาโท วิชาเสรี และทรานสคริปต์ค่ะ

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

รายละเอียดบอกว่า วิชาโทเลือก   6    หน่วยกิต ให้นักศึกษาเลือกกระบวนวิชาใดๆก็ได้ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่วิชาโทบังคับ ทั้งนี้เมื่อนับรวมวิชาโท บังคับแล้ว ต้องไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต กรณีที่สาขาวิชาใดกําหนดหน่วยกิตวิชาโทมากกว่า 24 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเลือกลงวิชาใน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้ครบตามหน่วยกิตที่หลักสูตรกําหนด

อยากสอบถามว่า  

1. กระบวนวิชาใดๆก็ได้ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่วิชาโทบังคับ สามารถลงเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้หรือไม่ หรือว่าต้องลงหมวดวิชาเฉพาะ หรือวิชาบังคับเลือกคะ

2.วิชาโทและวิชาเสรี สามารถลงเป็นสาขาเดียวกันได้ไหมคะ เช่น กำลังศึกษาคณะสื่อสารมวลชน แต่ลงวิชาโทของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ วิชาเสรีของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เช่นกัน แต่ลงวิชาไม่ซ้ำกันค่ะ

3.ทรานสคริปต์เกรดไม่คำนวนวิชาที่ติด Fใช่ไหมคะ และเอาเกรดเฉลี่ยและวิชาที่เทียบโอนมาคิดไหมคะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามNaphxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม2 ก.ค. 2561 20:42:01
จำนวนผู้อ่าน609

คำตอบ

รายละเอียด

1 และ 2 เกี่ยวกับหลักสูตร กรุณาสอบถามที่ฝ่ายทะเบียนของคณะ โทรศัพท์ 02-3108000 ค่ะ

3. ใช่ และเกรดเฉลี่ยคิดเฉพาะวิชาที่เทียบโอนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ3 ก.ค. 2561 12:11:20
IP Address10.3.20.11
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+