มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : I got only C+ in a subject which I was enroll in the latest semester. ผมได้เกรด C+ เพียงแค่วิชาเดียวในเทอมที่ผ่านมา

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

As mentioned, The result of learning in the lastest semester have already completely appeared. My grade is 3.37, nevertheless I got ''C+'' in a subject others be B, B+ A. I'm a bit of unsatisfied. So If I repeat enroll in this subject again in the special term then I get grade this the subject more than C+; which the committee shall decide to me get grade? 

ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ผลการเรียนเทอมล่าสุดได้ออกมาครบอย่างสมบูรณ์แล้ว เกรดของผมที่ได้เพียง 3.37 แต่กระนั้นก็ตาม ผมได้เกรด C+ เพียงแค่ตัวเดียวในรายวิชาหนึ่ง ตัวอื่นเป็น B B+ A ผมรู้สึกไม่พอใจกับเกรดวิชานี้มาก ดังนั้นถ้าผมลงซ่อมวิชานี้อีกครั้งในภาคเรียนซัมเมอร์แล้วได้เกรดมากกว่า C+ ในวิชานี้ ทางคณะกรรมการจะตัดสินให้ผมได้เกรดใด 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามWrite Lion
e-mailsupervisor517@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม24 พ.ค. 2560 08:34:14
จำนวนผู้อ่าน928

คำตอบ

รายละเอียดในการรีเกรดนั้นได้กรณีเดียวคือ D, D+ เท่านั้น ถ้าได้ C+ คุณมาลงทะเบียนอีกไม่ใช่การรีเกรดแต่เป็นการลงทะเบียนซ้ำวิชาที่สอบผ่านแล้วถึงแม้ว่าคุณจะสอบได้คะแนนมากกว่าเดิม จะถือว่าการสอบครั้งนี้เป็นโมฆะ ตัดทิ้งเลยไม่เข้าหลักเกณฑ์การรีเกรดค่ะ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ25 พ.ค. 2560 09:32:40
IP Address10.3.20.121
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+