มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การสมัครโดยใช้วุฒิปริญญาตรี

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียดการสมัครโดยใช้วุฒิปริญญาตรีต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามเด็กบ้านนอก
e-mailwatch_199@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม8 ต.ค. 2557 12:43:21
จำนวนผู้อ่าน4302

คำตอบ

รายละเอียดหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ถ่ายสำเนาขนาด A4 เท่านั้น) 1.ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) 2.สำเนาคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ(กรณีเทียบโอนหน่วยกิตต้องถ่ายเอกสารคุณวุฒิ จำนวน 4 ฉบับ) 3.กรณีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาเป็นคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการแนบก่อนการสมัคร โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา ส่วนระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป) ติดต่อสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานและประเมินผลศึกษา โทร 02-3545577, 02-3105200 ต่อ 5451 โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารไปตรวจสอบยังสถานศึกษาต้นสังกัด รายละ 500 บาทในวันที่สมัครด้วย 4.ผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่ามาสมัครเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป 4.1สำเนาหลักฐานต่างๆหากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อตัว นามสกุล หรือกรณีสมรส หรือกรณีหย่า ให้ถ่ายสำเนากับสำเนาคุณวุฒิ นั้น 4.2สำเนาทะเบียนบ้าน 2 บ้าน และสำเนาบัตรประชาชน(หน้า –หลัง) จำนวน 3 ฉบับ 4.3รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 4.4 คู่มือการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่และแผ่นระบาย(ม.ร.25) 4.5ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ(ขอได้ที่งานแพทย์และอนามัยค่าธรรมเนียม ฉบับ 20 บาท)
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ9 ต.ค. 2557 15:02:46
IP Address10.3.20.54
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+