มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถามที่พบบ่อย

หลักสูตรที่เปิดสอน (ปริญญาตรี ส่วนกลาง)

คณะนิติศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 139 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) Bachelor of Laws (LL.B.)
เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานิติศาสตร์

 

คณะบริหารธุรกิจ
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร 
1. หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) หลักสูตร 4 ปี
จำนวน 132 หน่วยกิต เปิดสอน 8 สาขาวิชา  คือ   การจัดการ   การเงินและการธนาคาร การตลาด   การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่)   การจัดการธุรกิจบริการ (กลุ่มวิชาการโรงแรม  กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์)   การบริหารทรัพยากรมนุษย์   ธุรกิจระหว่างประเทศ และการท่องเที่ยว
2. หลักสูตรปริญญาบัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) หลักสูตร 4 ปี จำนวน 132 หน่วยกิต
เปิดสอน 1 สาขาวิชา  คือ  การบัญชี


คณะมนุษยศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 139 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor’s Degree in Arts (B.A)
เปิดสอน 13 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  ประวัติศาสตร์  ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาเยอรมัน   ปรัชญา   สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์   ภาษาสเปน   ภาษารัสเซีย   ภาษาจีน   ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว  และภาษาญี่ปุ่น 

 

คณะศึกษาศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 สาขาวิชา 
1.  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี จำนวน 126-144 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา   ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) Bachelor of Education (B.Ed.), ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Art (B.A.)
เปิดสอน  ภาควิชาการประเมินและการวิจัย (4ปี)   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา (4ปี) ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา   ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา
2.  สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตร 4 ปี จำนวน 137 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต(จิตวิทยา) วท.บ.(จิตวิทยา) Bachelor of Science (Psychology), B.S. (Psychology)
เปิดสอนสาขาวิชาเอก จิตวิทยาการปรึกษา   จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  จิตวิทยาคลินิกและชุมชน
3.  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี จำนวน 136 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต(ภูมิศาสตร์) วท.บ.(ภูมิศาสตร์) Bachelor of Science (Geography), B.S. (Geography)
เปิดสอน  สาขาภูมิศาสตร์

 

 

คณะวิทยาศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 128-138 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science (B.S.in…………….)
เปิดสอน 14 สาขาวิชา คณิตศาสตร์  สถิติศาสตร์  เคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา  วิทยาการคอมพิวเตอร์  การวิจัยดำเนินงาน  เทคโนโลยีวัสดุ  เทคโนโลยีอาหาร  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีชีวภาพ  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีการเกษตร  และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

คณะรัฐศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 129 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) Bachelor of Political Science (B.Pol.Sc.)
เปิดสอน 3 กลุ่มวิชาเอก
1กลุ่มวิชาเอกการปกครอง (Plan A),  
2.  กลุ่มวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Plan B)
3.  และกลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (Plan C) 

 

คณะเศรษฐศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 137 หน่วยกิต 
ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) Bachelor of Economics (B.Econ.)
เปิดสอน 6 สาขา   เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและเชิงปริมาณ      เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและอุตสาหกรรม   เศรษฐศาสตร์การเงินและการบริหารความเสี่ยง เศรษฐศาสตร์การคลังและการพัฒนา   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์   และเศรษฐศาสตร์การเกษตร

 


คณะสื่อสารมวลชน
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 144 หน่วยกิต 
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน) Bachelor of Arts (Mass Communication) B.A. (Mass Communication) 
เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

 


คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 132 หน่วยกิต 
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) ศ.ศ.บ.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) Bachelor of Arts (Human Resourse Development) B.A. (Human Resourse Development) 
เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 


คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 138 -148 หน่วยกิต 
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering (B.Eng.) 
เปิดสอน 5 สาขาวิชา คือ
          1.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
          2.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
          3.สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
          4.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
          5.สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี   137-139  หน่วยกิต
ชื่อปริญญา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ) Bachelor of Fine and Applied Arts(B.F.A.) 
เปิดสอน 3 สาขาวิชา 
1.สาขาวิชานาฏกรรมไทย 
2.สาขาวิชาดนตรีไทย
3.สาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม  

 

คณะทัศนมาตรศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี จำนวน 238 หน่วยกิต
1.หลักสูตร 6 ปี สำหรับผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเริ่มเรียนเป็น Pre-Optometry ในช่วง 2 ปีแรก และเรียน Optometry ในช่วง 4 ปีหลัง
2.หลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เรียน Optometry ในหลักสูตร 4 ปี 
ชื่อปริญญา ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (ทศ.บ.) Doctor of Optometry (O.D.)
เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 131 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) Bachelor of Health (B.P.H)
เปิดสอน 2 หลักสูตร 
1.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210
โทร.055-945-112-4 หรือสำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 13 โทร. 02-310-8928 www.sukhothai.ru.ac.th 
ส่วนกลาง (หัวหมาก)    สำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง        

อาคารสุโขทัย ชั้น 13 แขวงหัวหมาก กรุงเทพฯ 10240

 

 

 

คณะธุรกิจการบริการ  จังหวัดสุโขทัย

เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 135 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา บริหารธรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมบริการ) (บธ.บ)  Bachelor of Business Administration (Service Industry Managemaet)  (B.B.A)

เปิดสอน 2  สาชาวิชาเอก  วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ    วิชาเอกโลจิสติกส์

คณะธุรกิจการบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
Faculty of Service Industry Management : Rankhamhaeng University 
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน (ปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนระดับปริญญาตรี ใน 4 คณะ/สาขาวิชาในส่วนภูมิภาค

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต  23 จังหวัด    39  ศูนย์สอบ 
            คณะนิติศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์
            คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ
            คณะสื่อสารมวลชน  สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
            คณะรัฐศาสตร์  กลุ่มวิชาเอก  การบริหารรัฐกิจ

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครนักศึกษาใหม่

1.  สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน 2 ฉบับ
        - นักศึกษาปกติ/นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ใช้วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป(ปวช, ปวส, ปริญญาตรี)
        - นักศึกษาพรีดีกรี ใช้วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

2. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  3 ฉบับ (กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันสมัครด้วย)

4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

5  ใบรับรองแพทย์  (ใช้เฉพาะกรณีสมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติ, กรณีสมัครเป็นนักศึกษาพรีดีกรีไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์)

6. เอกสารเพื่อใช้ในกรณีเทียบโอนหน่วยกิต (กรณีสมัครเป็นนักศึกษาพรีดีกรีไม่ต้องใช้)
        - ทรานสคริปท์ไม่สำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษารามคำแหงที่พ้นสภาพโดยที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาพรีดีกรีสมัครเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อ
        - ทรานสคริปท์ และคำอธิบายรายวิชา สำหรับเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น

7. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล(ถ้าเปลี่ยน)

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี

 1.     ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิตๆ ละ     25  บาท                                       
 2.     ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 100  บาท
 3.     ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา     1,200  บาท
 4.     ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา     1,000  บาท
 5.     ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำ แหง 100  บาท
 6.     ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 800  บาท
 7.     ค่าเทียบโอนหน่วยกิต
        7.1     หน่วยกิตสะสมเดิมจากมหาวิทยาลัยรามคำ แหง (ทุกกรณี) หน่วยกิตละ    
        7.2     หน่วยกิตอนุปริญญาขึ้นไปจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น หน่วยกิตละ    

50  บาท
100  บาท


สูตรการชำระเงินสำหรับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กรณีสมัครด้วยตนเอง)

จำนวนหน่วยกิต ค่าหน่วยกิต
(บาท)
ค่าบำรุง
(บาท)
ค่าธรรมเนียม
แรกเข้าเป็นนศ.
ค่าบัตรนศ. ค่าขึ้นทะเบียน
เป็นนศ.
ค่าสมาชิกข่าวรามฯ รวม
(บาท)
1 25 800    1,200    100    1,000    100    3,225
2 50 800    1,200    100    1,000    100    3,250
3 75 800    1,200    100    1,000    100    3,275
4 100 800    1,200    100    1,000    100    3,300
5 125 800    1,200    100    1,000    100    3,325
6 150 800    1,200    100    1,000    100    3,350
7 175 800    1,200    100    1,000    100    3,375
8 200 800    1,200    100    1,000    100    3,400
9 225 800    1,200    100    1,000    100    3,425
10 250 800    1,200    100    1,000    100    3,450
11 275 800    1,200    100    1,000    100    3,475
12 300 800    1,200    100    1,000    100    3,500
13 325 800    1,200    100    1,000    100    3,525
14 350 800    1,200    100    1,000    100    3,550
15 375 800<