มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถามที่พบบ่อย

หลักสูตรที่เปิดสอน (ปริญญาตรี ส่วนกลาง)

คณะนิติศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 139 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) Bachelor of Laws (LL.B.)
เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานิติศาสตร์

 

คณะบริหารธุรกิจ
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร 
1. หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) หลักสูตร 4 ปี
จำนวน 132 หน่วยกิต เปิดสอน 8 สาขาวิชา  คือ   การจัดการ   การเงินและการธนาคาร การตลาด   การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่)   การจัดการธุรกิจบริการ (กลุ่มวิชาการโรงแรม  กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์)   การบริหารทรัพยากรมนุษย์   ธุรกิจระหว่างประเทศ และการท่องเที่ยว
2. หลักสูตรปริญญาบัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) หลักสูตร 4 ปี จำนวน 132 หน่วยกิต
เปิดสอน 1 สาขาวิชา  คือ  การบัญชี


คณะมนุษยศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 139 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor’s Degree in Arts (B.A)
เปิดสอน 13 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  ประวัติศาสตร์  ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาเยอรมัน   ปรัชญา   สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์   ภาษาสเปน   ภาษารัสเซีย   ภาษาจีน   ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว  และภาษาญี่ปุ่น 

 

คณะศึกษาศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 สาขาวิชา 
1.  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี จำนวน 126-144 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา   ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) Bachelor of Education (B.Ed.), ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Art (B.A.)
เปิดสอน  ภาควิชาการประเมินและการวิจัย (4ปี)   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา (4ปี) ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา   ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา
2.  สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตร 4 ปี จำนวน 137 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต(จิตวิทยา) วท.บ.(จิตวิทยา) Bachelor of Science (Psychology), B.S. (Psychology)
เปิดสอนสาขาวิชาเอก จิตวิทยาการปรึกษา   จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  จิตวิทยาคลินิกและชุมชน
3.  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี จำนวน 136 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต(ภูมิศาสตร์) วท.บ.(ภูมิศาสตร์) Bachelor of Science (Geography), B.S. (Geography)
เปิดสอน  สาขาภูมิศาสตร์

 

 

คณะวิทยาศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 128-138 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science (B.S.in…………….)
เปิดสอน 14 สาขาวิชา คณิตศาสตร์  สถิติศาสตร์  เคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา  วิทยาการคอมพิวเตอร์  การวิจัยดำเนินงาน  เทคโนโลยีวัสดุ  เทคโนโลยีอาหาร  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีชีวภาพ  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีการเกษตร  และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

คณะรัฐศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 129 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) Bachelor of Political Science (B.Pol.Sc.)
เปิดสอน 3 กลุ่มวิชาเอก
1กลุ่มวิชาเอกการปกครอง (Plan A),  
2.  กลุ่มวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Plan B)
3.  และกลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (Plan C) 

 

คณะเศรษฐศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 137 หน่วยกิต 
ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) Bachelor of Economics (B.Econ.)
เปิดสอน 6 สาขา   เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและเชิงปริมาณ      เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและอุตสาหกรรม   เศรษฐศาสตร์การเงินและการบริหารความเสี่ยง เศรษฐศาสตร์การคลังและการพัฒนา   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์   และเศรษฐศาสตร์การเกษตร

 


คณะสื่อสารมวลชน
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 144 หน่วยกิต 
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน) Bachelor of Arts (Mass Communication) B.A. (Mass Communication) 
เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

 


คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 132 หน่วยกิต 
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) ศ.ศ.บ.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) Bachelor of Arts (Human Resourse Development) B.A. (Human Resourse Development) 
เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 


คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 138 -148 หน่วยกิต 
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering (B.Eng.) 
เปิดสอน 5 สาขาวิชา คือ
          1.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
          2.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
          3.สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
          4.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
          5.สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี   137-139  หน่วยกิต
ชื่อปริญญา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ) Bachelor of Fine and Applied Arts(B.F.A.) 
เปิดสอน 3 สาขาวิชา 
1.สาขาวิชานาฏกรรมไทย 
2.สาขาวิชาดนตรีไทย
3.สาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม  

 

คณะทัศนมาตรศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี จำนวน 238 หน่วยกิต
1.หลักสูตร 6 ปี สำหรับผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเริ่มเรียนเป็น Pre-Optometry ในช่วง 2 ปีแรก และเรียน Optometry ในช่วง 4 ปีหลัง
2.หลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เรียน Optometry ในหลักสูตร 4 ปี 
ชื่อปริญญา ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (ทศ.บ.) Doctor of Optometry (O.D.)
เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 131 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) Bachelor of Health (B.P.H)
เปิดสอน 2 หลักสูตร 
1.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210
โทร.055-945-112-4 หรือสำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 13 โทร. 02-310-8928 www.sukhothai.ru.ac.th 
ส่วนกลาง (หัวหมาก)    สำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง        

อาคารสุโขทัย ชั้น 13 แขวงหัวหมาก กรุงเทพฯ 10240

 

 

 

คณะธุรกิจการบริการ  จังหวัดสุโขทัย

เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 135 หน่วยกิต
ชื่อปริญญา บริหารธรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมบริการ) (บธ.บ)  Bachelor of Business Administration (Service Industry Managemaet)  (B.B.A)

เปิดสอน 2  สาชาวิชาเอก  วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ    วิชาเอกโลจิสติกส์

คณะธุรกิจการบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
Faculty of Service Industry Management : Rankhamhaeng University 
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน (ปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนระดับปริญญาตรี ใน 4 คณะ/สาขาวิชาในส่วนภูมิภาค

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต  23 จังหวัด    39  ศูนย์สอบ 
            คณะนิติศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์
            คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ
            คณะสื่อสารมวลชน  สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
            คณะรัฐศาสตร์  กลุ่มวิชาเอก  การบริหารรัฐกิจ

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครนักศึกษาใหม่

1.  สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน 2 ฉบับ
        - นักศึกษาปกติ/นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ใช้วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป(ปวช, ปวส, ปริญญาตรี)
        - นักศึกษาพรีดีกรี ใช้วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

2. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  3 ฉบับ (กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันสมัครด้วย)

4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

5  ใบรับรองแพทย์  (ใช้เฉพาะกรณีสมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติ, กรณีสมัครเป็นนักศึกษาพรีดีกรีไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์)

6. เอกสารเพื่อใช้ในกรณีเทียบโอนหน่วยกิต (กรณีสมัครเป็นนักศึกษาพรีดีกรีไม่ต้องใช้)
        - ทรานสคริปท์ไม่สำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษารามคำแหงที่พ้นสภาพโดยที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาพรีดีกรีสมัครเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อ
        - ทรานสคริปท์ และคำอธิบายรายวิชา สำหรับเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น

7. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล(ถ้าเปลี่ยน)

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี

 1.     ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิตๆ ละ     25  บาท                                       
 2.     ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 100  บาท
 3.     ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา     1,200  บาท
 4.     ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา     1,000  บาท
 5.     ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำ แหง 100  บาท
 6.     ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 800  บาท
 7.     ค่าเทียบโอนหน่วยกิต
        7.1     หน่วยกิตสะสมเดิมจากมหาวิทยาลัยรามคำ แหง (ทุกกรณี) หน่วยกิตละ    
        7.2     หน่วยกิตอนุปริญญาขึ้นไปจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น หน่วยกิตละ    

50  บาท
100  บาท


สูตรการชำระเงินสำหรับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กรณีสมัครด้วยตนเอง)

จำนวนหน่วยกิต ค่าหน่วยกิต
(บาท)
ค่าบำรุง
(บาท)
ค่าธรรมเนียม
แรกเข้าเป็นนศ.
ค่าบัตรนศ. ค่าขึ้นทะเบียน
เป็นนศ.
ค่าสมาชิกข่าวรามฯ รวม
(บาท)
1 25 800    1,200    100    1,000    100    3,225
2 50 800    1,200    100    1,000    100    3,250
3 75 800    1,200    100    1,000    100    3,275
4 100 800    1,200    100    1,000    100    3,300
5 125 800    1,200    100    1,000    100    3,325
6 150 800    1,200    100    1,000    100    3,350
7 175 800    1,200    100    1,000    100    3,375
8 200 800    1,200    100    1,000    100    3,400
9 225 800    1,200    100    1,000    100    3,425
10 250 800    1,200    100    1,000    100    3,450
11 275 800    1,200    100    1,000    100    3,475
12 300 800    1,200    100    1,000    100    3,500
13 325 800    1,200    100    1,000    100    3,525
14 350 800    1,200    100    1,000    100    3,550
15 375 800    1,200    100    1,000    100    3,575
16 400 800    1,200    100    1,000    100    3,600
17 425 800    1,200    100    1,000    100    3,625
18 450 800    1,200    100    1,000    100    3,650
19 475 800    1,200    100    1,000    100    3,675
20 500 800    1,200    100    1,000    100    3,700
21 525 800    1,200    100    1,000    100    3,725
22 550 800    1,200    100    1,000    100    3,750

 

 

 

การสมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี ( PRE-DEGREE)

คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

      คุณวุฒิของผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้
     ๑.     สอบไล่ได้ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป หรือ
     ๒.     เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานส่วนราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ หรือ
     ๓.     เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยรามคำ แหงเห็นสมควร หรือ
     ๔.     เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้
     ทั้งนี้ผู้ที่มีคุณวุฒิตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ จะต้องจบหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 


เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

๑.    หนังสือสำคัญแสเดงคุณวุฒิ ต้องระบุวันสำเร็จการศึกษาด้วย ถ่ายสำเนาให้ชัดเจน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
        ๑.๑  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ใช้สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๓)  (ร.บ.๑ หรือใบประกาศนียบัตร) จำนวน ๒ ฉบับ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังเรียนอยู่ ม.ปลาย ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ให้ใช้สำเนาวุฒิการศึกษาจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) เท่านั้น  
       ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองว่ากำลังเรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาสมัคร
       ๑.๒  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอื่นๆ สมัครเรียนเป็นรายกระบวนวิชา (เฉพาะบางกระบวนวิชา) ให้ใช้สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ๒ ฉบับ
๒.    สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ (ถ่ายสำเนาเฉพาะหน้าที่มีชื่อผู้สมัครเท่านั้น)
๓.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ จำนวน ๓ ฉบับ
๔.    หลักฐานอื่นๆที่ใช้ประกอบในการสมัคร กรณีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ให้ถ่ายสำเนาจำนวน ๒ ฉบับ
๕.    ใบสมัคและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.๒) พร้อมติดรูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด ๒ นิ้ว เท่านั้น
๖.    แผ่นระบายระเบียนประวัตินักศึกษา (ม.ร.๒๕)
        เอกสารตามข้อ ๕-๖ แทรกอยู่ในระเบียบการฯ (ม.ร.๑) ให้ผู้สมัครกรอกและระบายให้ครบถ้วน เอกสารตามข้อ ๑-๔ ให้ถ่ายเอกสารขนาด A4 หรือถ่ายขนาด 21.5 x 35.3 ซม. เท่านั้น
 


ขั้นตอนการสมัครรายกระบวนวิชา (PRE-DEGREE) ด้วยตนเอง

สถานที่รับสมัคร    อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำ แหงมหาราช
รายละเอียดแต่ละขั้นตอน   ๑.    ใบสมัครและขึ้นทะเบียนฯ (ม.ร.๒) ผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (PRE - DEGREE)
                                      ๒.    สำเนาวุฒิบัตรจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป จำนวน ๒ ฉบับ
                                             (ไม่ให้ใช้สำเนาสมุดพกหรือหนังสือรับรองกำ ลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาตอนปลาย)
                                      ๓.    สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๓ ฉบับ
                                      ๔.    คู่มือกรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ (ม.ร.๒๕) สำ หรับแผ่นระบายให้ใส่ไว้ในคู่มือ ม.ร. ๒๕
                                      ๕.    เอกสารอื่นๆ(ถ้ามี) กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว-นามสกุล ให้เย็บติดคู่กับสำเนาวุฒิบัตรทั้ง ๒ ฉบับด้วย

ห้องประชุมใหญ่
อาคารหอประชุม
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  - ตรวจหลักฐานการสมัคร
  - ออกเลขรหัสประจำ ตัวผู้เข้าศึกษา
  - แนะนำ การติดสติ๊กเกอร์เลขรหัสประจำ ตัวผู้เข้าศึกษา
  - เลือกกระบวนวิชาลงทะเบียนเฉพาะวิชาชั้นปีที่1 ในเอกสาร ม.ร.36/1
    โดยดูกระบวนวิชาชั้นปีที่1 ตามคณะที่เลือกเข้าศึกษา หน้า ๔-๕ ของระเบียบการรับสมัครฯ
   *(กรณีผู้ใช้ม.ร.๓๖, ม.ร.๓๗ ให้พบเจ้าหน้าที่เพื่อขอทำ การเลือกวิชาใน ม.ร.30)
ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันด์
 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  - ชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียน
    (ดูรายละเอียดหน้า ๑๓ ของระเบียบการรับสมัครฯ)
  - จัดเก็บซองประวัตินักศึกษา

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการรับสมัครเป็นนักศึกษาใหม่แล้ว ผู้สมัครจะได้รับเอกสารกลับไป ดังนี้ 
         ๑. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
         ๒. ใบนัดรับบัตรประจำ ตัวนักศึกษา
         ๓. หนังสือปฐมนิเทศนักศึกษา
 


อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา

1.  ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิตๆ ละ 50  บาท
2.  ค่าบัตรประจำตัวผู้เข้าศึกษา 100  บาท
3.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา 800  บาท
4.  ค่าขึ้นทะเบียนผู้เข้าศึกษา 500  บาท
5.  ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง 100   บาท
6.  ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย  ภาคปกติ
     ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย  ภาคฤดูร้อน
500  บาท
300  บาท
7.  ค่าใบรับรองผลการศึกษา ชุดละ 40  บาท                                      
   

สูตรการชำระเงินสำหรับผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชา (PRE-DEGREE)

จำนวนหน่วยกิต ค่าหน่วยกิต
(บาท)
ค่าบำรุง
(บาท)
ค่าธรรมเนียม
แรกเข้าศึกษา
ค่าทำบัตร
ประจำตัวถาวร
ค่าขึ้นทะเบียน
เข้าศึกษา
ค่าสมาชิก
ข่าวรามฯ
รวม
(บาท)
1 50 500       800    100       500    100    2,050
2 100 500       800    100       500    100    2,100
3 150 500       800    100       500    100    2,150
4 200 500       800    100       500    100    2,200
5 250 500       800    100       500    100    2,250
6 300 500       800    100       500    100    2,300
7 350 500       800    100       500    100    2,350
8 400 500       800    100       500    100    2,400
9 450 500       800    100       500    100    2,450
10 500 500       800    100       500    100    2,500
11 550 500       800    100       500    100    2,550
12 600 500       800    100       500    100    2,600
13 650 500       800    100       500    100    2,650
14 700 500       800    100       500    100    2,700
15 750 500       800    100       500    100    2,750
16 800 500       800    100       500    100    2,800
17 850 500       800    100       500    100    2,850
18 900 500       800    100       500    100    2,900
19 950 500       800    100       500    100    2,950
20 1,000 500       800    100       500    100    3,000
21 1,050 500       800    100       500    100    3,050