มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เบิกค่าเล่าเรียนบุตร ข้าราชการ กรณีหลักสุตรภาคพิเศษ ปริญญาตรี

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

กรณีหลักสูตรภาคพิเศษ สามารถเบิกค่าเล่าเรียนบุตรฯ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษาละไม่เกิน 25,000 บาท ได้หรือไม่  และใช้เอกสารอะไรประกอบการเบิก 

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามณัฐฐินันท์
e-mailnattinun@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม4 ก.ย. 2566 14:42:34
จำนวนผู้อ่าน420

คำตอบ

รายละเอียด

ให้ติดต่อขอระเบียบเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงการศึกษา จากทางกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น1 ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ5 ก.ย. 2566 13:59:07
IP Address10.3.20.79
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+