มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เลื่อนชั้นปี

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

ชั้นปีนับเลื่อนอย่างไรบ้าง หรือต้องสอบผ่านทุกวิชาเท่านั้นถึงจะได้เลื่อนชั้น ถ้าไม่ผ่านก็ตกลงใหม่ในชั้นปีซ้ำหรือไม่

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามดักแด้
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม17 ก.ค. 2566 06:00:04
จำนวนผู้อ่าน560

คำตอบ

รายละเอียด

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 ข้อ 15.14 การกำหนดสถานภาพนักศึกษา ให้กำหนดไว้ดังนี้
        1. นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมไม่เกิน 35 หน่วยกิต  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1
        2. นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 36 - 70 หน่วยกิต  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2
        3.  นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 71 - 105 หน่วยกิต  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3
        4.  นักศึกษาทีมีหน่วยกิตสะสมเกิน 106 - 139  หน่วยกิต  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4
        5. นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 140 - 173 หน่วยกิต  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5  
        6. นักศึกษาทีมีหน่วยกิตสะสมเกิน 173 หน่วยกิต  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 6

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ17 ก.ค. 2566 15:32:49
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+