มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : หลักเกณฑ์การได้รับเกียรตินิยมของม.รามมีอะไรบ้างค่ะ

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียดอยากรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การได้รับเกียรตินิยมว่าต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามน้องดาวนิน
e-mailikatray@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม9 ธ.ค. 2557 11:23:35
จำนวนผู้อ่าน38185

คำตอบ

รายละเอียด “20.3 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรีภายในระยะเวลาที่กำหนด มีความประพฤติดี และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของกระบวนวิชาที่สอบได้ตลอดหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม โดยสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากคณะจากคณะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ (20.3.1)ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป (20.3.2)ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 (20.3.3)ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25” ทั้งนี้ นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมต้องไม่เคยลงทะเบียนเรียนวิชาใด และสอบได้วิชานั้นมากกว่า 1 ครั้ง หรือลงทะเบียนเรียนและสอบได้กระบวนวิชาตามหลักสูตรใหม่ทีใช้แทนกระบวนวิชาตามหลักสูตรเก่าซึ่งเคยสอบได้แล้ว สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามข้อ8, ข้อ9, ข้อ10 และข้อ14 จะไม่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ยกเว้นสำหรับผู้สมัครที่มีหน่วยกิตสะสม เพราะเคนสมัครเข้าเป็นนักศึกษารายกระบวนวิชามาก่อนตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับปริญญา พ.ศ.2537 ข้อ8วรรค2 หรือระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ8วรรค2 ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรองและรับเข้าเป็นนักศึกษาต่อเนื่อง ตามข้อ5ต้องศึกษาให้ได้หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และอาจเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมตามข้อ 20 โดยอนุโลม
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ24 ธ.ค. 2557 15:50:50
IP Address10.3.20.140
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+