มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถามที่พบบ่อย : 3

ID3
หมวดคำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
คำถามการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2560
คำตอบ

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2560 ระดับปริญญาตรี

>>ส่วนกลาง (เรียนที่กรุงเทพฯ)
            รับสมัครทาง ระบบอินเทอร์เน็ต (เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)                 27 มีนาคม  - 2 กรกฎาคม 2560
            จำหน่ายใบสมัครฯ ที่มหาวิทยาลัย                                                                 15 พฤษภาคม - 2 กรกฎาคม 2560 (เว้นวันที่ 19-22 มิ.ย. 60)
            รับสมัครที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ครั้งที่ 1                                             2 - 5 มิถุนายน 2560
            รับสมัครที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ครั้งที่ 2                                             28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 

>>ส่วนภูมิภาค (เรียนที่สาขาวิทยบริการต่างจังหวัดใกล้บ้าน ทั่วประเทศ)
            รับสมัครที่ สาขาวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1                                                                2 - 5 มิถุนายน 2560
            รับสมัครที่ สาขาวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2                                                                 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 

            *รายชื่อสาขาวิทยบริการฯ คลิกที่นี่

>>เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
   -  นักศึกษาภาคปกติ 
             นักศึกษาภาคปกติ ไม่เทียบโอนหน่วยกิต
             นักศึกษาปริญญาที่ 2 / นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต
             นักศึกษาโอนย้ายต่างสถาบัน (เป็นผู้ที่หมดสถานภาพจากสถาบันการศึกษาอื่น)
             นักศึกษาที่หมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาของ ม.รามคำแหง / นักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่  คลิกที่นี่
             นักศึกษาพรีดีกรีเทียบโอนเป็นนักศึกษาภาคปกติ คลิกที่นี่
   -  นักศึกษาระบบพรีดีกรี (Pre-Degree)
             การเรียนรายเป็นกระบวนวิชาไม่รับปริญญา  รายละเอียดคลิกที่นี่

>>คณะที่เปิดรับสมัคร
             สามารถสมัครเรียน ส่วนกลาง ได้ทุกคณะ/สาขาวิชา ได้แก่ คณะนิติศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะมนุษยศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะสื่อสารมวลชน, คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
             เลือกเรียนที่ ส่วนภูมิภาค ได้ใน 4 คณะ/สาขาต่างๆ คือ คณะนิติศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ, คณะสื่อสารมวลชน  สาขาวิชาสื่อสารมวลชน, คณะรัฐศาสตร์  กลุ่มวิชาเอก  การบริหารรัฐกิจ
             ดูรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดสอน คลิกที่นี่

>>คุณสมบัติผู้สมัคร
   -  นักศึกษาภาคปกติ
              เป็นผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ตั้งแต่วุฒิ ม.6, กศน.ม.6, ปวช. ปวส. ปริญญาตรี/โท)
              ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ยสะสม  ไม่ใช้คะแนน ONET, GAT, PAT
   -  นักศึกษาพรีดีกรี (Pre-Degree)
              เป็นผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(จบม.3แล้ว) หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
              ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ยสะสม

>>หลักฐานการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา   คลิกที่นี่

>>อัตราค่าบำรุงการศึกษา  ค่าใช้จ่ายในสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ และอัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิต
    -   นักศึกษาภาคปกติ  คลิกที่นี่
    -   นักศึกษาพรีดีกรี (Pre-Degree)  คลิกที่นี่

>>การจำหน่ายใบสมัคร (โปรดดูกำหนดการจำหน่ายใบสมัครตามปฏิทินการรับสมัครอีกครั้ง)
       มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดจำหน่ายระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ปี 2560 (ตามกำหนดที่แจ้งแล้วนั้น) 
       ส่วนกลาง     (1) จุดจำหน่ายใบสมัครฯ อาคาร สวป. ชั้น 1
                        (2) ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร อาคาร สวป. ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก (รามฯ1) กรุงเทพฯ
                        (3) จำหน่ายทางไปรษณีย์
       ส่วนภูมิภาค  (1) สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ใกล้บ้านท่าน  *รายชื่อสาขาวิทยบริการฯ >>> คลิกที่นี่
                        (2) จำหน่ายทางไปรษณีย์

>>วิธีการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษา  ทำได้หลากหลายช่องทาง
       สมัครเป็นนักศึกษาด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย (ผู้ที่เทียบโอนหน่วยกิตต้องมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น)
                 ส่วนกลาง >> อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก (รามฯ1) กรุงเทพฯ
                ส่วนภูมิภาค >> สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ใกล้บ้านท่าน *รายชื่อสาขาวิทยบริการฯ คลิกที่นี่

       สมัครเป็นนักศึกษาทางระบบอินเทอร์เน็ต
               การสมัครเป็นนักศึกษาทางระบบอินเทอร์เน็ต นักศึกษา ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ที่เว็บไซต์เดียวกัน (ส่วนกลางหัวข้อบน/ภูมิภาคหัวข้อล่าง)  http://www.iregis2.ru.ac.th/
               โดยนักศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลบนระบบ และชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ และส่งหลักฐานการสมัครมาให้มหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์ (ซึ่งมีรายละเอียดในระบบรับสมัครฯ)

       สมัครเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต) 
               จำหน่ายชุดรับสมัคร/ระเบียบการรับสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2560 เท่านั้น 
               สั่งซื้อโดยส่งธนาณัติจำนวนเงิน 140 บาท สั่งจ่ายที่ ปณฝ.รามคำแหง 10241 
               ผู้รับเงิน คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
               จ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร ตู้ปณ. 1002 ปณฝ.รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241 
               ว
งเล็บมุมซองว่า "(ชุดสมัครทางไปรษณีย์)"  
               สมัครเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ ได้ในระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 23 มิถุนายน 2560 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  02-3108614-24, 02-3108623 
Facebook Fanpage : PR Ramkhamhaeng University

 

ข้อสงสัยอื่นๆ
- หลักสูตรที่เปิดสอน ชั้นปริญญาตรี (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) คลิกที่นี่
- ข้อแนะนำสำหรับนักศึกษาพรีดีกรี หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(หรือเทียบเท่า) แล้ว  คลิกที่นี่
- หมดสถานสภาพการเป็นนักศึกษา, ครบ8ปีไม่จบการศึกษา ต้องการศึกษาต่อต้องทำอย่างไร คลิกที่นี่

 

วันที่เพิ่มข้อมูล8 ต.ค. 2557 13:05:05
Pop Hit23726

หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+