มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถามที่พบบ่อย : 2

ID2
หมวดคำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
คำถามการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย ต้องทำอย่างไร?
คำตอบ

นักศึกษาส่วนกลาง

ข้อแนะนำการลงทะเบียนเรียน

          ๑.  เขียนชื่อ – สกุล และรหัสประจำตัวนักศึกษาลงในสมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.๓๖)
          ๒.  กรณีขอจบการศึกษา ให้กาเครื่องหมาย X ในช่องขอจบการศึกษาในภาคนี้ ซึ่งลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๓๐ หน่วยกิตในภาคปกติ และไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน หากมีกระบวนวิชาสอบวันและเวลาเดียวกัน จะต้องไปแจ้งขอสอบซ้ำซ้อนที่คณะ

          ๓.  กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ให้เลือกตามหลักสูตรของคณะ และมหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการเรียนการสอนในภาคนั้นๆ พร้อมตรวจสอบวันและเวลาสอบไล่ อย่าให้ซ้ำซ้อนกัน (ดูจาก ม.ร.๓๐ ประจำภาค)

          ๔.  รหัส๕๙...ลงไป ภาคปกติ (ภาค ๑, ภาค ๒) ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อน ลงได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต

                รหัส ๖๐ เป็นต้นไป ภาคปกติ (ภาค๑, ภาค ๒) ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่ ๙ หน่วยกิตจนถึง ๒๒ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อน ลงได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต

          ๕.  ให้ติดแถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนลงในช่องที่กำหนด และระบุจำนวนหน่วยกิตให้ครบทุกกระบวนวิชา ลงในสมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.๓๖)

          ๖.  ไปลงทะเบียนเรียน พร้อมชำระเงินที่อาคารเวียงคำ ชั้น ๑ ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ให้ลงทะเบียน ตามช่วงรหัสประจำตัวนักศึกษา ซึ่งดูได้จาก ม.ร.๓๐  และระบุจำนวนหน่วยกิตให้ครบทุกกระบวนวิชา ลงในสมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.๓๖)

 

รวบรวมข้อมูลและแผยแพร่โดย : หน่วยแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ฝร. สวป. ม.ร.
พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 

วันที่เพิ่มข้อมูล8 ต.ค. 2557 10:44:28
Pop Hit1942

หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+